Këtu do të gjeni të gjitha informacionet relevante që kanë të bëjnë me fushën e prokurimit të kompanisë.

Për çdo kërkesë për ofertim publik të shpallur nga ana jonë, do të publikohet edhe e-mail-i i zyrtarit të lëndës, me ç‘rast do të mund të bëni kërkesën për Dosjen e Tenderit, që do të përmbajë kërkesat specifike.

Për çdo informatë të mëtutjeshme mund të shkruani në email-in: procurement@keds-energy.com.