TENDERET E PUBLIKUARA ENG
NR. I PROKURIMIT EMËRTIMI I TENDERIT NJOFTIM STATUSI RITENDERIM  
201/09-2022 REV01 Furnizim me Vetura Elektrike Për Kontratë I hapur
154/07-2022 REV04 Furnizim me shenjat e sigurisë në punë dhe pajisjet për procedurën LOTO Për Kontratë I hapur
202/09-2022 Furnizim me video-projektor dhe mbajtës Për Kontratë I hapur
200/09-2022 Furnizim me inverter dhe bateri Për Kontratë I hapur
21/09-2022 REV01 Furnizim me karriga Për Kontratë I hapur
201/09-2022 Furnizim me Vetura Elektrike Për Kontratë I mbyllur
37/02-2022 REV04 Furnizim me Material per Mirembajtje LOT 2 dhe LOT 3 Për Kontratë I hapur
191/09-2022 REV01 Furnizim me libra telegrami Për Kontratë I hapur
21/09-2022 Furnizim me karriga Për Kontratë I mbyllur
194/09-2022 Furnizim me karriga Për Kontratë I hapur
147/07-2022 REV02 Furnizimi me goma Për Kontratë I hapur
156/07-2022 REV02 Furnizim me Beton dhe Rërë Për Kontratë I hapur
191/09-2022 Furnizim me libra telegrami Për Kontratë I mbyllur
197/09-2022 Furnizim me bluza për dimër Për Kontratë I hapur
146/07-2022 Instalimi i SCADA në Stabilimente 35-20-10 [kV] Për Parakualifikim I hapur
195/09-2022 Furnizim me broshura dhe fletushka për nxënës për kursimin e energjisë elektrike Për Kontratë I mbyllur
187/08-2022 Furnizimi me koka kabllovike Për Kontratë I hapur
178/08-2022 Furnizimi me koka kabllovike Për Kontratë I hapur
183/08-2022 Furnizim me ndërprerës të tensionit të ulët Për Kontratë I hapur
182/08-2022 Furnizim me Siguresa shkrirëse Për Kontratë I hapur
184/08-2022 Furnizim me shkarkues të mbitensionit Për Kontratë I hapur
170/08-2022 REV01 Ndërtimi i hapsirës për depo Për Kontratë I hapur
185/08-2022 Furnizim me izolatorë nga xhami dhe zinxhirë për izolatorë Për Kontratë I hapur
189/08-2022 Furnizim me Phishing Awareness Platform Për Kontratë I hapur
177/08-2022 Furnizim me shternguese dhe mbajtese per kabllo Për Kontratë I hapur
179/08-2022 Furnizim me mbajtës për izolator Për Kontratë I mbyllur
167/07-2022 Furnizim me automjet për testim kabllor Për Parakualifikim I hapur
19/08-2022 REV01 Furnizim me leter A4 dhe A5 Për Kontratë I mbyllur
154/07-2022 REV03 Furnizim me shenjat e sigurisë në punë dhe pajisjet për procedurën LOTO Për Kontratë I mbyllur
188/08-2022 Furnizim me unaza për shtylla betoni Për Kontratë I hapur
156/07-2022 REV01 Furnizim me Beton dhe Rërë Për Parakualifikim I anuluar
172/08-2022 Furnizim me video-projektor dhe mbajtës Për Kontratë I mbyllur
186/08-2022 Furnizim me gota të letrës (me logo) Për Kontratë I anuluar
180/08-2022 Furnizimi me perde Për Kontratë I mbyllur
147/07-2022 REV01 Furnizimi dhe riparimi i gomave Për Kontratë I mbyllur
175/08-2022 Furnizim me hardtops dhe roof racks for Ford Ranger Për Kontratë I hapur
175/08-2022 Printimi I materialeve promovuese KEDS Për Kontratë I hapur
20/08-2022 Printimi I materialeve promovuese KESCO Për Kontratë I hapur
154/07-2022 REV02 Furnizim me shenjat e sigurisë në punë dhe pajisjet për procedurën LOTO Për Kontratë I mbyllur
162/07-2022 Furnizim me Bateri Për Kontratë I hapur
19/08-2022 Furnizim me leter A4 Për Kontratë I mbyllur
170/08-2022 Ndërtimi i hapsirës për depo Për Kontratë I mbyllur
168/07-2022 Furnizim me derë rrëshqitëse Për Kontratë I mbyllur
156/07-2022 Furnizim me Beton dhe Rërë Për Parakualifikim I mbyllur
153/07-2022 Sherbimet e printimit për KEDS Për Kontratë I hapur
140/06-2022 REV01 Mirëmbajtja vjetore e Air Purification në Data Center Për Kontratë I mbyllur
165/07-2022 Mirembajtja dhe servisimi I hidroforëve Për Kontratë I hapur
166/07-2022 Furnizim me aparate për klimatizim Për Kontratë I hapur
13/01-2022 REV01 Riparimi i transformatorëve shpërndarës 10(20)/0.4 kV Për Kontratë I hapur
160/07-2022 Furnizim me pajisje mbrojtëse në punë Për Kontratë I mbyllur
154/07-2022 REV01 Furnizim me shenjat e sigurisë në punë dhe pajisjet për procedurën LOTO Për Kontratë I mbyllur
159/07-2022 Furnizim me kamera të sigurimit Për Kontratë I mbyllur
152/07-2022 Furnizim me NAS QNAP SERVER dhe HDD Disk Për Kontratë I mbyllur
158/07-2022 Furnizim me Urdhëresa Pune / Urdhëresa Pune jashtë orarit Për Kontratë I mbyllur
150/07-2022 REV01 Furnizim me kabllo Për Kontratë I mbyllur
147/07-2022 Furnizimi dhe riparimi i gomave Për Kontratë I mbyllur
154/07-2022 Furnizim me shenjat e sigurisë në punë dhe pajisjet për procedurën LOTO Për Kontratë I mbyllur
144/06-2022 Projektet për përforcimin e rrjetit: lidhjet e reja Për Parakualifikim I hapur
145/06-2022 Testimi i vajit të transformatorit për PCB Për Kontratë I mbyllur
150/07-2022 Furnizim me kabllo Për Kontratë I mbyllur
151/07-2022 Furnizim me kabllo të tensionit të mesëm Për Parakualifikim I hapur
140/06-2022 Mirëmbajtja vjetore e Air Purification në Data Center Për Kontratë I mbyllur
143/06-2022 Furnizim me trotineta elektrik Për Kontratë I mbyllur
142/06-2022 Furnizim me kabëll XOO-A, 1kV 4x16mm² Për Kontratë I mbyllur
133/05-2022 REV01 Shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit Për Kontratë I mbyllur
141/06-2022 Furnizim me izolator Për Kontratë I mbyllur
138/06-2022 Furnizim me toner per pinter Për Kontratë I mbyllur
137/06-2022 Furnizim me Auto Cad LT & Auto Cad Civil 3D 1 Year Subscription renewal Për Kontratë I mbyllur
74/03-2022 Furnizim me gypa betoni Për Kontratë I hapur
37/02-2022 REV03 Furnizim me Material per Mirembajtje LOT 2 Për Kontratë I mbyllur
102/04-2022 Furnizim me Vetura dhe servisimi i tyre Për Parakualifikim I hapur
52/02-2022 REV02 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I mbyllur
37/02-2022 REV02 Furnizim me Material per Mirembajtje LOT 2 Për Kontratë I hapur
133/05-2022 Shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit Për Kontratë I anuluar
60/03-2022 REV01 LOT2 Furnizim me kabllo elektrike (deri 1kV) Për Kontratë I mbyllur
10/04-2022 REV01 Furnizim me letër termale të leximit Për Kontratë I mbyllur
92/03-2022 REV03 Furnizim me sportele automatike Për Kontratë I anuluar
129/05-2022 Furnizim me HDD Disk Për Kontratë I mbyllur
124/05-2022 Furnizim me Licensa SolarWind SAM100 Për Kontratë I mbyllur
126/05-2022 Furnizim me aparate të klimatizimit Për Kontratë I mbyllur
125/05-2022 Furnizim me lapsa kimik me logo - KEDS Për Kontratë I mbyllur
127/05-2022 Mirëmbajtja dhe servisimi i alarmeve të zjarrit Për Kontratë I mbyllur
130/05-2022 Furnizim me shunt reactor Për Parakualifikim I hapur
122/05-2022 Furnizim me kabëll PPOO-A, 1kV 4x16mm² Për Kontratë I mbyllur
114/04-2022 Kontrolli teknik i automjetëve Për Kontratë I mbyllur
14/05-2022 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I mbyllur
50/02-2022 REV02 Furnizim me Rele, Siguresa dhe Kabllo të Izoluara Për Kontratë I mbyllur
73/03-2022 REV01 LOT 6 Furnizim me material elektrikë Për Parakualifikim I hapur
115/04-2022 Furnizim me material per LAN Për Kontratë I mbyllur
117/04-2022 Furnizim me ndarje (ram alumini) Për Kontratë I mbyllur
118/04-2022 Furnizim me kabinet per montim ne toke tipi C Për Kontratë I mbyllur
X1/04-2022 Consultation for DSO tariff study, financial sustainability and supply security of Kosovo Energy Sector Për Kontratë I hapur
92/03-2022 REV02 Furnizim me sportele automatike Për Kontratë I mbyllur
96/03-2022 REV01 Furnizim me beton dhe zhavorr Për Kontratë I mbyllur
116/04-2022 Kalibrimi periodik i Etalonit Për Kontratë I mbyllur
113/04-2022 Furnizimi me procesverbal për kontrollimin e humbjeve Për Kontratë I mbyllur
110/04-2022 Furnizimi me dyer druri Për Kontratë I mbyllur
94/03-2022 REV01 Furnizimi me Letër Termike Për Kontratë I mbyllur
10/04-2022 Furnizim me letër termale të leximit Për Kontratë I anuluar
11/04-2022 REV01 Furnizim me leter A4 dhe A5 Për Kontratë I mbyllur
108/04-2022 Furnizim me Random Acces Memore (RAM) për serverin e SCADA-s Për Kontratë I mbyllur
72/03-2022 Furnizim me ndërprerës tre polar Për Kontratë I mbyllur
71/03-2022 Furnizim me izolator porcelani-xhami Për Kontratë I mbyllur
73/03-2022 REV01 LOT 2 Furnizim me material elektrikë Për Parakualifikim I hapur
68/03-2022 Furnizim me Pucvall Për Kontratë I hapur
11/04-2022 Furnizim me leter A4 dhe A5 Për Kontratë I anuluar
109/04-2022 Furnizim me kuzhinë për byfe Për Kontratë I mbyllur
58/03 2022 LOT1 Furnizim me Sampling kit dhe Pipette 3-5ml Për Kontratë I mbyllur
94/03-2022 Furnizimi me Letër Termike Për Kontratë I mbyllur
09/03-2022 Kontrolli i rregullt mjekësor Për Kontratë I mbyllur
50/02-2022 REV01 Furnizim me Rele, Siguresa dhe Kabllo të Izoluara Për Kontratë I mbyllur
103/04-2022 Renovimi i katit të XIII-të Për Parakualifikim I hapur
69/03-2022 Furnizim me lidhëse për kabllo Për Kontratë I mbyllur
70/03-2022 REV01 Furnizim me trafoshtyllë metalike Për Parakualifikim I mbyllur
62/03-2022 REV01 Furnizim me shtylla te drurit Për Parakualifikim I mbyllur
101/04-2022 Furnizim me Perde Për Kontratë I mbyllur
100/03-2022 Furnizim me Ploter Për Kontratë I mbyllur
95/03-2022 Kontrolli i rregullt mjekësor Për Kontratë I mbyllur
37/02-2022 REV01 Furnizim me Material per Mirembajtje LOT 2 Për Kontratë I mbyllur
92/03-2022 REV01 Furnizim me sportele automatike Për Kontratë I mbyllur
97/03-2022 Furnizim dhe shtypja e KEDS Magazina Për Kontratë I mbyllur
96/03-2022 Furnizim me beton dhe zhavorr Për Kontratë I mbyllur
65/03-2022 Furnizim me aksesorë për kabllot TU Për Kontratë I mbyllur
70/03-2022 Furnizim me trafoshtyllë metalike Për Parakualifikim I anuluar
67/03-2022 Furnizim me unaza për shtylla betoni Për Kontratë I mbyllur
05/01-2022 REV01 Furnizimi me siguresa dhe baza të siguresave Për Parakualifikim I mbyllur
90/03-2022 Furnizim me testues të tensionit (step&touch) Për Kontratë I mbyllur
51/02-2022 REV01 Furnizim me pjesë të transformatorëve Për Kontratë I mbyllur
87/03-2022 Furnizim me ventilator për transformator të fuqisë Për Kontratë I mbyllur
63/03-2022 REV01 Furnizim me konzolla të rrafshta të metalit Për Parakualifikim I mbyllur
66/03-2022 Furnizim me papuçe për kabllo Për Kontratë I mbyllur
64/03-2022 Furnizim me material për tokëzim Për Kontratë I mbyllur
80/03-2022 Furnizim me Kontaktor tre polar Për Kontratë I mbyllur
188/09-2021 REV01 Furnizimi dhe montimi fasadës strukturale ( Kati i XIII) Për Kontratë I anuluar
52/02-2022 REV01 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I mbyllur
83/03-2022 Furnizim me Voice Router Për Kontratë I mbyllur
84/03-2022 Furnizim me Aruba Wireless Upgrade part 2 Për Kontratë I mbyllur
92/03-2022 Furnizim me sportele automatike Për Kontratë I anuluar
49/02 2022 Furnizim me dritare alumini Për Kontratë I mbyllur
93/03 2022 Furnizim me invertar (dollapë) për arkivë Për Kontratë I mbyllur
73/03-2022 Furnizim me material elektrikë Për Parakualifikim I hapur
189/09-2021 Rev01 Renovimi Arkitektural i katit të XIII-të Për Kontratë I anuluar
82/03-2022 Furnizim me Cisco Routers dhe Switches (pajisje për IT) Për Kontratë I mbyllur
52/02-2022 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I mbyllur
51/02-2022 Furnizim me pjesë të transformatorëve Për Kontratë I anuluar
75/03-2022 Furnizim me kapaka për puseta Për Parakualifikim I mbyllur
62/03-2022 Furnizim me shtylla te drurit Për Parakualifikim I anuluar
50/02-2022 Furnizim me Rele, Siguresa dhe Kabllo të Izoluara Për Kontratë I anuluar
63/03-2022 Furnizim me konzolla të rrafshta të metalit Për Parakualifikim I anuluar
76/03-2022 Furnizim me shkarkues mbitensioni Për Parakualifikim I mbyllur
85/03-2022 Furnizim me mobilje zyre Për Kontratë I mbyllur
44/02-2022 REV01 Furnizim me Zinxhirë të dyfishtë për izolator Për Kontratë I mbyllur
60/03-2022 Furnizim me kabllo elektrike (deri 1kV) Për Kontratë I mbyllur
59/03-2022 Furnizim me Zbarra bakri Për Kontratë I mbyllur
81/03-2022 Furnizim me kuzhinë Për Kontratë I mbyllur
08/02-2022 Kontratë kornizë për servisim te pajisjeve Qmatics dhe vazhdim të garancionit Për Kontratë I mbyllur
89/03-2022 Furnizim me ashensor për persona me aftësi të kufizuara Për Kontratë I mbyllur
27/02-2022 REV01 Furnizim material dezinfektues dhe maska Për Kontratë I mbyllur
20/01-2022 REV02 Kalibrimi periodik i Etalonit EPZ 303-5 Për Kontratë I mbyllur
43/02-2022 Furnizim me Kompjuter dhe Monitor Për Kontratë I mbyllur
37/02-2022 Furnizim me Material per Mirembajtje Për Kontratë I mbyllur
42/02-2022 Furnizim me laptop Për Kontratë I mbyllur
40/02-2022 Furnizim me liçensa shtesë dhe support për Aruba 1500 ClearPass Për Kontratë I mbyllur
46/02-2022 Furnizim me Aruba Wireless upgrade 2022 Për Kontratë I mbyllur
44/02-2022 Furnizim me Zinxhirë të dyfishtë për izolator Për Kontratë I anuluar
45/02-2022 Furnizim me kabllo të izoluar Për Kontratë I mbyllur
06/02-2022 Furnizim me Banak për Arkë Për Kontratë I mbyllur
36/02-2022 Furnizim me Dritare Alumini Për Kontratë I mbyllur
35/02-2022 Furnizim me liçensë Adobe Creative dhe Adobe Photoshop Për Kontratë I mbyllur
32/02-2022 Furnizim me kamerë, mikrofon dhe pajisje tjera Për Kontratë I mbyllur
33/02-2022 Furnizim me infrastrukturë rrjeti Për Kontratë I mbyllur
20/01-2022 REV01 Kalibrimi periodik i Etalonit EPZ 303-5 Për Kontratë I mbyllur
26/02-2022 Furnizim me shkarkues të mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
03/02-2022 Furnizim material dezinfektues dhe maska Për Kontratë I mbyllur
27/02-2022 Furnizim material dezinfektues dhe maska Për Kontratë I mbyllur
30/02-2022 Licenca Cisco DUA MFA Për Kontratë I mbyllur
29/02-2022 Furnizim me monitor Për Kontratë I mbyllur
28/02-2022 Furnizim me karrige lëvizëse Për Kontratë I mbyllur
19/01-2022 REV01 Furnizim me fletore ekskluzive me kimik Për Kontratë I mbyllur
276/12-2021 REV01 Furnizim me shkallë të izoluara me pjesën mbajtëse për shtyllë Për Kontratë I mbyllur
259/11-2021 REV01 Furnizim me shkallë të izoluara me pjesën mbajtëse për shtyllë Për Kontratë I mbyllur
23/01-2022 Furnizim me liçensë Adobe Creative dhe Adobe Photoshop Për Kontratë I mbyllur
24/01-2022 Furnizim me dritare Për Kontratë I mbyllur
22/01-2022 Furnizim me zingjirë të dyfishtë për izolator Për Parakualifikim I mbyllur
16/01-2022 Furnizim me izolator të silikonit Për Parakualifikim I mbyllur
15/01-2022 Furnizim me Shtylla Betoni Për Parakualifikim I mbyllur
14/01-2022 Furnizim me kuadër për montim në tokë për njehsorë Për Parakualifikim I mbyllur
258/11-2021 REV02 Furnizim me njehsor me lidhje direkte-Prosumer Për Kontratë I mbyllur
20/01-2022 Kalibrimi periodik i Etalonit EPZ 303-5 Për Kontratë I mbyllur
19/01-2022 Furnizim me fletore ekskluzive me kimik Për Kontratë I anuluar
21/01-2022 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I mbyllur
18/01-2022 Furnizim me shtylla metalike Për Kontratë I mbyllur
11/01-2022 Furnizim me Orman distributiv të brendshem TU 1000kVA & 1200kVA- 12 dalje Për Kontratë I mbyllur
203/09-2021 REV01 Furnizim me Ndërprerës Miniaturë Për Kontratë I mbyllur
12/01-2022 Furnizim me material elektrik - Transformator Për Parakualifikim I anuluar
10/01-2022 Furnizimi me koka kabllovike tipit T për sistemin me gas SF-6 për RMU dhe bushinga 630A Për Kontratë I mbyllur
08/01-2022 Furnizim me kabllo PF (fije izoluese PVC) Për Kontratë I mbyllur
07/01-2022 Furnizim me ndërprerës të tensionit të ulët 0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
05/01-2022 Furnizimi me siguresa dhe baza të siguresave Për Kontratë I anuluar
04/01-2022 Furnizimi me izolatorë TM dhe pajisje ndihmëse të linjës (PSI 24kV, LSI JZ 24kV, LSI DZ 24kV) Për Kontratë I mbyllur
03/01-2022 Furnizimi me përçues të aluminit Për Kontratë I mbyllur
06/01-2022 Furnizim me Kleme Për Kontratë I mbyllur