TENDERET E PUBLIKUARA ENG
NR. I PROKURIMIT EMËRTIMI I TENDERIT NJOFTIM STATUSI RITENDERIM  
149/09-2023 Transportimi i transformatorëve, pajisjeve dhe materialeve me kran dhe kamion Për Kontratë I hapur
151/09-2023 Shërbimet e pastrimit dhe furnizimi me material higjienik Për Kontratë I hapur
144/09-2023 Furnizim me mates të distancës dhe radio komunikuese Për Kontratë I hapur
141/09-2023 Servisimi dhe Mirëmbajtja e makinerisë së rëndë Për Parakualifikim I hapur
148/09-2023 REV01 Furnizimi, montimi dhe balancimi i gomave si dhe demontimi i gomave të vjetra Për Kontratë I hapur
133/09-2023 Furnizim me Zbarra Bakri Për Kontratë I hapur
132/09-2023 HPE MSA 1060 Storage Për Kontratë I hapur
129/08-2023 REV03 Furnizim me Bateri për Dron MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL Për Kontratë I hapur
138/09-2023 Furnizimi me qese për njehësor Për Kontratë I hapur
135/09-2023 Furnizim me kabllo të tensionit MV Për Kontratë I hapur
20/02-2023 LOT2 REV03 Furnizim me materiale elektrike ndihmëse LOT2 Për Kontratë I hapur
121/07-2023 Shërbimet e mirëmbajtjes së veturave PEUGEOT dhe FORD Për Kontratë I hapur
125/07-2023 Pajisje elektrike, Mekanike dhe Sanitare Për Kontratë I hapur
129/08-2023 REV01 Furnizim me Bateri për Dron Për Kontratë I anuluar
36/02-2023 Furnizim me Licensa per 2023 LOT 2 Për Kontratë I mbyllur
73/03-2023 REV01 Furnizim me inventar për zyre Për Kontratë I mbyllur
122/07-2023 Furnizim me mjete të punës-Pjesa 2 Për Kontratë I hapur
111/07-2023 Furnizim me urdhëresa të punës Për Kontratë I mbyllur
119/07-2023 REV01 Renovimi i Inventarit të Sallës së takimeve dhe Qendrës së kontrollit Për Kontratë I mbyllur
118/07-2023 Furnizim me paisje mbrojtese Për Kontratë I mbyllur
20/02-2023 REV02 Furnizim me materiale elektrike ndihmëse LOT1 & LOT2 Për Kontratë I mbyllur
14/07-2023 REV02 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i objekteve të KESCO Për Kontratë I mbyllur
110/07-2023 REV02 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i objekteve të KEDS Për Kontratë I mbyllur
97/05-2023 Furnizim me UPS 10 kVA me bateri Për Kontratë I mbyllur
115/07-2023 Furnizim me dëgjuese për PC Për Kontratë I mbyllur
85/05-2023 LOT1 REV01 Furnizim me material për mirëmbajtje LOT1 Për Kontratë I mbyllur
114/07-2023 Stacion karikimi për automjete elektrike Për Kontratë I mbyllur
156/07-2022 REV07 Furnizim me Beton dhe Rërë LOT 3, LOT 4 Për Kontratë I anuluar
113/07-2023 Furnizim me izolatorë Për Kontratë I mbyllur
112/07-2023 Furnizim me aksesorë për izolatorë Për Kontratë I hapur
108/06-2023 Furnizim me transformator rrymor dhe të tensionit Për Kontratë I hapur
104/06-2023 Furnizim me shtylla të drurit Për Kontratë I mbyllur
94/05-2023 Furnizim me Shunt Reactor Për Kontratë I hapur
98/05-2023 Furnizim me aksesor për kabllo Për Kontratë I mbyllur
92/05-2023 REV01 Furnizim me perde Për Kontratë I mbyllur

105/06-2023

Shërbimet e Sigurimit Shëndetësorë për punëtorët e KEDS Për Parakualifikim I mbyllur

13/06-2023

Shërbimet e Sigurimit Shëndetësorë për punëtorët e KESCO Për Parakualifikim I mbyllur
96/05-2023 Furnizim me shkarkues te mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
73/03-2023 Furnizim me inventar për zyre Për Kontratë I anuluar
102/06-2023 Furnizim me bazë të siguresave & shkrirje të siguresës Për Kontratë I anuluar
101/06-2023 Furnizim me ndërprerës Për Kontratë I mbyllur
85/05-2023 REV01 Furnizim me material për mirëmbajtje LOT2 & LOT3 Për Kontratë I mbyllur
89/05-2023 Furnizim me pajisje të punës Për Kontratë I hapur
88/05-2023 Furnizim me mjete pune Për Kontratë I hapur
86/05-2023 REV01 Furnizim me vegla pune Për Kontratë I mbyllur
95/05-2023 Furnizim me vaj për Transformator Për Kontratë I mbyllur
93/05-2023 Testimi i vajit të transformatorit për PCB Për Kontratë I mbyllur
91/05-2023 Furnizim me materiale hekuri-Pjesa 2 Për Kontratë I mbyllur
29/02-2023 REV01 Furnizim me aksesorë për transformatorë LOT 2 Për Kontratë I mbyllur
56/03-2023 REV01 Mirëmbajtja e objekteve dhe e kulmeve Për Kontratë I mbyllur
41/02-2023 REV01 Zevendesimi i ndriçmit ekzistues me ndriçim efiçient Për Kontratë I mbyllur
20/02-2023 REV01 Furnizim me materiale elektrike ndihmëse LOT1 & LOT2 Për Kontratë I anuluar
92/05-2023 Furnizim me perde Për Kontratë I anuluar
90/05-2023 Furnizim me dosje A4 të personelit Për Kontratë I anuluar
87/05-2023 Furnizim me Beton dhe Rërë Për Kontratë I mbyllur
86/05-2023 Furnizim me vegla pune Për Kontratë I mbyllur
85/05-2023 Furnizim me material për mirëmbajtje Për Kontratë I anuluar
83/05-2023 Furnizm me Drone Për Kontratë I mbyllur
84/05-2023 Furnizim me shenjat e sigurisë për rrugë Për Kontratë I mbyllur
81/05-2023 Furnizim me toner per Ploter Për Kontratë I mbyllur
80/05-2023 Furnizimi me PAJISJET ECC CISCO Për Kontratë I mbyllur
55/03-2023 REV01 Furnizim me licence për Auto Cad LT & Auto Cad Civil 3D Për Kontratë I anuluar
79/04-2023 Furnizim me karrika Për Kontratë I mbyllur
74/04-2023 Furnizim me procesverbale Për Kontratë I mbyllur
58/03-2023 Furnizim me Phishing Awareness Platform Për Kontratë I mbyllur
77/04-2023 Furnizim me shtrenguese rrymore izoluese Për Kontratë I mbyllur
65/03-2023 Furnizim me Pllomba Distributive Për Kontratë I mbyllur
13/02-2023 REV02 Furnizim me vaj pë transformator Për Kontratë I mbyllur
156/07-2022 LOT 7 REV03 Furnizim me Beton dhe Rërë LOT 7 Për Kontratë I mbyllur
71/03-2023 Furnizim me doreza pune Për Kontratë I mbyllur
69/03-2023 Furnizim me broshura për 10 vjetorin e KEDS Për Kontratë I mbyllur
156/07-2022 REV07 Furnizim me Beton dhe Rërë LOT 3, LOT 4 dhe LOT 5 Për Kontratë I mbyllur
68/03-2023 Furnizim me maica promovuese për punëtorët e KEDS Për Kontratë I mbyllur
10/03-2023 Shërbimet e numërimit të kartëmonedhave Për Kontratë I mbyllur
09/03-2023 Furnizim me Reklam 3D Për Kontratë I mbyllur
08/03-2023 Furnizim me letër A5 Për Kontratë I mbyllur
32/02-2023 Furnizim me kapaka metalike për puseta Për Kontratë I mbyllur
67/03-2023 Furnizim me ormana metal clad dhe ridrejtues Për Parakualifikim I hapur
210/10-2022 LOT 1&4 Furnizim me pajisje për sigurinë e punëtorëve Për Kontratë I mbyllur
19/02-2023 REV01 Furnizim me material te imët për transformatorë Për Kontratë I mbyllur
56/03-2023 Mirëmbajtja e objekteve dhe e kulmeve Për Kontratë I anuluar
60/03-2023 Furnizim me këpucë pune për dimër Për Kontratë I mbyllur
41/02-2023 Zevendesimi i ndriçmit ekzistues me ndriçim efiçient Për Kontratë I anuluar
61/03-2023 Printimi dhe furnizimi i KEDS Magazine Për Kontratë I mbyllur
28/02-2023 Furnizim me Siguresa dhe Baza të Siguresave Për Kontratë I mbyllur
25/02-2023 Furnizim me ndërprerës të tensionit të ulët Për Kontratë I mbyllur
27/02-2023 Furnizim me shtylla të drurit Për Kontratë I mbyllur
55/03-2023 Furnizim me licence për Auto Cad LT & Auto Cad Civil 3D Për Kontratë I mbyllur
19/02-2023 Furnizim me material te imët për transformatorë Për Kontratë I mbyllur
26/02-2023 Furnizim me shkarkues të mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
24/02-2023 Furnizim me gypa të betonit Për Kontratë I mbyllur
33/02-2023 Furnizimi me aksesorë për kabllo LOT 1, LOT 2, LOT 3 & LOT 4 Për Kontratë I mbyllur
47/02-2023 Furnizim me rroba të punës për sezonen e dimrit Për Kontratë I mbyllur
45/02-2023 Furnizim me rroba të punës për sezonen e verës Për Kontratë I mbyllur
40/02-2023 Ndërtimi i garazheve nga konstruksioni metalik dhe renovimi i hapsirave ekzistuese në Lulishte Për Kontratë I anuluar
156/07-2022 REV06 Furnizim me Beton dhe Rërë LOT 3, LOT 4 dhe LOT 5 Për Kontratë I mbyllur
07/03-2023 Furnizimi dhe montimi i banerit për ndërtesën qendrore të KESCO Për Kontratë I mbyllur
53/03-2023 Furnizimi dhe montimi i banerit për ndërtesën qendrore të KEDS Për Kontratë I mbyllur
38/02-2023 Furnizim me kompjuterë, laptopë, monitorë dhe pajisje të tjera të IT-së Për Kontratë I anuluar
44/02-2023 Furnizim me Gypa të Plastikes Për Kontratë I mbyllur
29/02-2023 Furnizim me aksesorë për transformatorë Për Kontratë I mbyllur
46/02-2023 Furnizim me izolator Për Kontratë I mbyllur
43/02-2023 Furnizim me licence për Solarwind Server & Application Monitor SAM100 Për Kontratë I mbyllur
34/02-2023 Furnizimi me material hekuri LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 & LOT 5 Për Kontratë I mbyllur
31/02-2023 Furnizim me Ndarësa Linjor Për Kontratë I mbyllur
17/02-2023 Mirëmbajtja e gomave Për Kontratë I mbyllur
36/02-2023 Furnizim me Licensa per 2023 LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5 & LOT 6 Për Kontratë I hapur
16/02-2023 Furnizim me Goma Për Kontratë I mbyllur
30/02-2023 Furnizim me gypa te plastikes Për Kontratë I mbyllur
21/02-2023 Shtylla të Betonit Për Parakualifikim I mbyllur
22/02-2023 Furnizim me material elektrikë Për Parakualifikim I hapur
39/02-2023 Furnizim me antenë për Cisco IR 1101-K9 dhe Hardware të Rrjetit IT Për Kontratë I mbyllur
243/12-2022 REV01 Furnizim me shenjat e sigurisë për punë elektrike në rrugë Për Kontratë I mbyllur
35/02-2023 Mirëmbajte vjetore e Data Center Për Kontratë I mbyllur
20/02-2023 Furnizim me materiale elektrike ndihmëse Për Kontratë I anuluar
15/02-2023 Furnizm me ndërprerës 24 kV dhe motor Schneider Për Kontratë I mbyllur
14/02-2023 Furnizm me ndërprerës 24 kV ABB Për Kontratë I hapur
06/02-2023 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I mbyllur
18/02-2023 Furnizim me Bobina për kyçje dhe shkyçje dhe Motor Për Kontratë I mbyllur
13/02-2023 Furnizim me vaj pë transformator Për Kontratë I anuluar
11/02-2023 Furnizim gota të letrës me logo KEDS Për Kontratë I mbyllur
03/01-2023 Furnizim me material për zyre Për Kontratë I mbyllur
04/01-2023 Furnizim me material për zyre Për Kontratë I mbyllur
09/01-2023 Furnizim me stilolaps me logo KEDS Për Kontratë I mbyllur
05/01-2023 Furnizim me stilolaps me logo KESCO Për Kontratë I mbyllur
07/01-2023 Testimi i vajit të transformatorit për PCB Për Kontratë I mbyllur
06/01-2023 Furnizim me pajisje elektrike për testim Për Kontratë I anuluar
245/12-2022 REV01 Kalibrimi i paisjeve të ndryshme Për Kontratë I mbyllur
05/01-2023 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I mbyllur
251/12-2022 Furnizim me njehsorë elektrikë Për Kontratë I mbyllur
256/12-2022 Mirëmbajtja dhe përkrahja teknike vjetore për PhoneEX-SUP-12 Për Kontratë I mbyllur
01/01-2023 Furnizim me Vetura Për Kontratë I mbyllur
03/01-2023 Furnizim me pajisje IGUARD Për Kontratë I mbyllur
156/07-2022 REV05 Furnizim me Beton dhe Rërë LOT 2, LOT 3, LOT 4 dhe LOT 5 Për Kontratë I mbyllur
212/10-2022 REV01 Furnizim me instrumente pune Për Kontratë I mbyllur
02/01-2023 Furnizim me Aku Bateri Për Kontratë I mbyllur
23/11-2022 REV01 Furnizim me letër termale Për Kontratë I mbyllur
240/12-2022 Furnizim me pajisje testimi Për Kontratë I mbyllur
257/12-2022 Furnizim me Licensë një vjeçare për Cisco DUO MFA Për Kontratë I mbyllur
253/12-2022 Furnizim me licensë një vjeçare për Lansweeper Network Inventory Për Kontratë I mbyllur
252/12-2022 Furnizim me licensa një vjeçare për Adobe Creative All Aps dhe Adobe Photoshop Për Kontratë I mbyllur
255/12-2022 Projektet për përforcim të rrjetit të distribucionit 2022 Për Kontratë I mbyllur
235/12-2022 REV02 Furnizim me Procesverbale për lidhje të reja Për Kontratë I mbyllur
248/12-2022 Mirëmbajtja vjetore për Cisco SmartNet Për Kontratë I mbyllur
245/12-2022 Kalibrimi i paisjeve të ndryshme Për Kontratë I anuluar
244/12-2022 Kontrollimi dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit Për Kontratë I mbyllur
235/12-2022 REV01 Furnizim me Procesverbale për lidhje të reja Për Kontratë I mbyllur
237/12-2022 Furnizim me karburante Për Parakualifikim I hapur
211/10-2022 LOT1 Furnizim me vegla pune LOT1 Për Kontratë I mbyllur
239/12-2022 Furnizim me licensa një vjeçare për Cisco Threat dhe Malware Për Kontratë I mbyllur
242/12-2022 Furnizim me Ndërprerës 36 kV Për Kontratë I mbyllur
243/12-2022 Furnizim me shenjat e sigurisë për punë elektrike në rrugë Për Kontratë I anuluar
235/12-2022 Furnizim me Procesverbale për lidhje të reja Për Kontratë I mbyllur
210/10-2022 LOT2 Furnizim me pajisje për sigurinë e punëtorëve Për Kontratë I mbyllur
231/11-2022 Furnizim me karrige të punës Për Kontratë I mbyllur
221/10-2022 REV01 Supply with WAF and Load Balancer Service Për Kontratë I hapur
156/07-2022 REV04 Furnizim me Beton dhe Rërë LOT 3 dhe LOT 4 Për Kontratë I hapur
234/11-2022 Furnizim me Letër A4 Për Kontratë I mbyllur
187/08-2022 REV01 Furnizimi me koka kabllovike Për Kontratë I mbyllur
185/08-2022 REV01 Furnizim me izolatorë nga xhami dhe zinxhirë për izolatorë Për Kontratë I mbyllur
23/11-2022 Furnizim me letër termale Për Kontratë I anuluar
230/11-2022 Furnizim me goma ndërrim dhe balancim për 18 automjete Për Kontratë I hapur
130/05-2022 REV01 Furnizim me shunt reactor Për Kontratë I hapur
226/10-2022 REV01 Shërbime të riparimit të gomave për automjetet e KEDS Për Kontratë I hapur
228/11-2022 Furnizim me ujë natyral Për Kontratë I mbyllur
22/10-2022 Furnizim me PR Material per punetoret e KESCO Për Kontratë I anuluar
220/10-2022 Furnizim me PR Material per punetoret e KEDS Për Kontratë I anuluar
175/08-2022 REV02 Printimi I materialeve promovuese KEDS Për Kontratë I hapur
20/08-2022 REV02 Printimi I materialeve promovuese KESCO Për Kontratë I hapur
222/10-2022 Furnizim me produkte Solarwind NPM-NTA dhe licenca vjetore Për Kontratë I mbyllur
225/10-2022 Furnizim me Licencë njëvjeçare për McAfee WebSecurity Renewal Për Kontratë I mbyllur
224/10-2022 Furnizim me Licencë njëvjeçare për antivirus MCAFEE Endpoint Protection Për Kontratë I hapur
226/10-2022 Shërbime të riparimit të gomave për automjetet e KEDS Për Kontratë I anuluar
156/07-2022 REV03 Furnizim me Beton dhe Rërë LOT 2, LOT 3, LOT 4 dhe LOT 5 Për Kontratë I anuluar
221/10-2022 Supply with WAF and Load Balancer Service Për Kontratë I mbyllur
216/10-2022 REV01 Furnizim me shenjat e sigurisë për punë elektrike në rrugë Për Kontratë I hapur
78/03-2022 Furnizim me Smart Navigator dhe Panel per Smart Navigator Për Kontratë I mbyllur
218/10-2022 Furnizim me liçensë Adobe Creative all Apps (individual) Për Kontratë I mbyllur
219/10-2022 Furnizim me LTO 5 Tapes Për Kontratë I mbyllur
79/03-2022 Furnizim me Autorecloser 38 [kV] Për Parakualifikim I mbyllur
21/09-2022 REV02 Furnizim me karriga Për Kontratë I hapur
217/10-2022 Kalibrimi i Etalonit Për Kontratë I mbyllur
194/09-2022 REV01 Furnizim me karriga Për Kontratë I hapur
211/10-2022 Furnizim me vegla pune Për Kontratë I hapur
212/10-2022 Furnizim me instrumente pune Për Kontratë I mbyllur
52/02-2022 REV05 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I mbyllur
216/10-2022 Furnizim me shenjat e sigurisë për punë elektrike në rrugë Për Kontratë I mbyllur
210/10-2022 Furnizim me pajisje për sigurinë e punëtorëve Për Kontratë I mbyllur
213/10-2022 Furnizim me Acu bater dhe Acu brusalice Për Kontratë I mbyllur
214/10-2022 Furnizim me shtrënguese rrymore izoluese – Fidos Për Kontratë I mbyllur
206/09-2022 Furnizim me siguresa shkrirëse Për Kontratë I anuluar
208/09-2022 REV01 Supply of toners for plotter printers Për Kontratë I mbyllur
52/02-2022 REV04 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I mbyllur
175/08-2022 REV01 Printimi I materialeve promovuese KEDS Për Kontratë I mbyllur
20/08-2022 REV01 Printimi I materialeve promovuese KESCO Për Kontratë I mbyllur
79/03-2022 Furnizim me Autorecloser 38 [kV] Për Kontratë I hapur
208/09-2022 Supply of toners for plotter printers Për Kontratë I mbyllur
193/09-2022 Mirëmbajtja e transformatorëve 35/10 [kV] (2.5, 4, 8 [MVA]) Për Kontratë I mbyllur
205/09-2022 Furnizim me lidhëse për kabllo Për Parakualifikim I anuluar
207/09-2022 Furnizim për Material ndërtimor lidhur me rikonstruimin e kulmit në depon Gjakovë Për Kontratë I mbyllur
204/09-2022 Furnizim me shtylla të drurit Për Kontratë I mbyllur
52/02-2022 REV03 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I mbyllur
198/09-2022 Demolimi dhe riparimi I asfaltit, betonit, kubëzave tek rrugët dhe trotuaret si dhe furnizimi me material Për Kontratë I mbyllur
201/09-2022 REV01 Furnizim me Vetura Elektrike Për Kontratë I mbyllur
154/07-2022 REV04 Furnizim me shenjat e sigurisë në punë dhe pajisjet për procedurën LOTO Për Kontratë I anuluar
202/09-2022 Furnizim me video-projektor dhe mbajtës Për Kontratë I mbyllur
200/09-2022 Furnizim me inverter dhe bateri Për Kontratë I mbyllur
21/09-2022 REV01 Furnizim me karriga Për Kontratë I mbyllur
201/09-2022 Furnizim me Vetura Elektrike Për Kontratë I mbyllur
37/02-2022 REV04 Furnizim me Material per Mirembajtje LOT 2 dhe LOT 3 Për Kontratë I mbyllur
191/09-2022 REV01 Furnizim me libra telegrami Për Kontratë I mbyllur
21/09-2022 Furnizim me karriga Për Kontratë I anuluar
194/09-2022 Furnizim me karriga Për Kontratë I anuluar
147/07-2022 REV02 Furnizimi me goma Për Kontratë I mbyllur
156/07-2022 REV02 Furnizim me Beton dhe Rërë Për Kontratë I mbyllur
191/09-2022 Furnizim me libra telegrami Për Kontratë I mbyllur
197/09-2022 Furnizim me bluza për dimër Për Kontratë I mbyllur
146/07-2022 Instalimi i SCADA në Stabilimente 35-20-10 [kV] Për Parakualifikim I mbyllur
195/09-2022 Furnizim me broshura dhe fletushka për nxënës për kursimin e energjisë elektrike Për Kontratë I mbyllur
187/08-2022 Furnizimi me koka kabllovike Për Kontratë I anuluar
178/08-2022 Furnizimi me koka kabllovike Për Kontratë I mbyllur
183/08-2022 Furnizim me ndërprerës të tensionit të ulët Për Kontratë I mbyllur
182/08-2022 Furnizim me Siguresa shkrirëse Për Kontratë I mbyllur
184/08-2022 Furnizim me shkarkues të mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
185/08-2022 Furnizim me izolatorë nga xhami dhe zinxhirë për izolatorë Për Kontratë I anuluar
170/08-2022 REV01 Ndërtimi i hapsirës për depo Për Kontratë I mbyllur
189/08-2022 Furnizim me Phishing Awareness Platform Për Kontratë I mbyllur
177/08-2022 Furnizim me shternguese dhe mbajtese per kabllo Për Kontratë I mbyllur
179/08-2022 Furnizim me mbajtës për izolator Për Kontratë I mbyllur
167/07-2022 Furnizim me automjet për testim kabllor Për Parakualifikim I mbyllur
19/08-2022 REV01 Furnizim me leter A4 dhe A5 Për Kontratë I mbyllur
154/07-2022 REV03 Furnizim me shenjat e sigurisë në punë dhe pajisjet për procedurën LOTO Për Kontratë I mbyllur
188/08-2022 Furnizim me unaza për shtylla betoni Për Kontratë I mbyllur
156/07-2022 REV01 Furnizim me Beton dhe Rërë Për Parakualifikim I anuluar
172/08-2022 Furnizim me video-projektor dhe mbajtës Për Kontratë I mbyllur
186/08-2022 Furnizim me gota të letrës (me logo) Për Kontratë I anuluar
180/08-2022 Furnizimi me perde Për Kontratë I mbyllur
147/07-2022 REV01 Furnizimi dhe riparimi i gomave Për Kontratë I mbyllur
176/08-2022 Furnizim me hardtops dhe roof racks for Ford Ranger Për Kontratë I hapur
175/08-2022 Printimi I materialeve promovuese KEDS Për Kontratë I anuluar
20/08-2022 Printimi I materialeve promovuese KESCO Për Kontratë I anuluar
154/07-2022 REV02 Furnizim me shenjat e sigurisë në punë dhe pajisjet për procedurën LOTO Për Kontratë I mbyllur
162/07-2022 Furnizim me Bateri Për Kontratë I anuluar
19/08-2022 Furnizim me leter A4 Për Kontratë I mbyllur
170/08-2022 Ndërtimi i hapsirës për depo Për Kontratë I mbyllur
168/07-2022 Furnizim me derë rrëshqitëse Për Kontratë I mbyllur
156/07-2022 Furnizim me Beton dhe Rërë Për Parakualifikim I mbyllur
153/07-2022 Sherbimet e printimit për KEDS Për Kontratë I mbyllur
140/06-2022 REV01 Mirëmbajtja vjetore e Air Purification në Data Center Për Kontratë I mbyllur
165/07-2022 Mirembajtja dhe servisimi I hidroforëve Për Kontratë I hapur
166/07-2022 Furnizim me aparate për klimatizim Për Kontratë I hapur
13/01-2022 REV01 Riparimi i transformatorëve shpërndarës 10(20)/0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
160/07-2022 Furnizim me pajisje mbrojtëse në punë Për Kontratë I mbyllur
154/07-2022 REV01 Furnizim me shenjat e sigurisë në punë dhe pajisjet për procedurën LOTO Për Kontratë I mbyllur
159/07-2022 Furnizim me kamera të sigurimit Për Kontratë I mbyllur
152/07-2022 Furnizim me NAS QNAP SERVER dhe HDD Disk Për Kontratë I mbyllur
158/07-2022 Furnizim me Urdhëresa Pune / Urdhëresa Pune jashtë orarit Për Kontratë I mbyllur
150/07-2022 REV01 Furnizim me kabllo Për Kontratë I mbyllur
147/07-2022 Furnizimi dhe riparimi i gomave Për Kontratë I mbyllur
154/07-2022 Furnizim me shenjat e sigurisë në punë dhe pajisjet për procedurën LOTO Për Kontratë I mbyllur
144/06-2022 Projektet për përforcimin e rrjetit: lidhjet e reja Për Parakualifikim I mbyllur
145/06-2022 Testimi i vajit të transformatorit për PCB Për Kontratë I mbyllur
150/07-2022 Furnizim me kabllo Për Kontratë I mbyllur
151/07-2022 Furnizim me kabllo të tensionit të mesëm Për Parakualifikim I hapur
140/06-2022 Mirëmbajtja vjetore e Air Purification në Data Center Për Kontratë I mbyllur
143/06-2022 Furnizim me trotineta elektrik Për Kontratë I mbyllur
142/06-2022 Furnizim me kabëll XOO-A, 1kV 4x16mm² Për Kontratë I mbyllur
133/05-2022 REV01 Shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit Për Kontratë I mbyllur
141/06-2022 Furnizim me izolator Për Kontratë I mbyllur
138/06-2022 Furnizim me toner per pinter Për Kontratë I mbyllur
137/06-2022 Furnizim me Auto Cad LT & Auto Cad Civil 3D 1 Year Subscription renewal Për Kontratë I mbyllur
74/03-2022 Furnizim me gypa betoni Për Kontratë I anuluar
37/02-2022 REV03 Furnizim me Material per Mirembajtje LOT 2 Për Kontratë I mbyllur
102/04-2022 Furnizim me Vetura dhe servisimi i tyre Për Parakualifikim I mbyllur
52/02-2022 REV02 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I anuluar
37/02-2022 REV02 Furnizim me Material per Mirembajtje LOT 2 Për Kontratë I hapur
133/05-2022 Shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit Për Kontratë I anuluar
60/03-2022 REV01 LOT2 Furnizim me kabllo elektrike (deri 1kV) Për Kontratë I mbyllur
10/04-2022 REV01 Furnizim me letër termale të leximit Për Kontratë I mbyllur
92/03-2022 REV03 Furnizim me sportele automatike Për Kontratë I anuluar
129/05-2022 Furnizim me HDD Disk Për Kontratë I mbyllur
124/05-2022 Furnizim me Licensa SolarWind SAM100 Për Kontratë I mbyllur
126/05-2022 Furnizim me aparate të klimatizimit Për Kontratë I mbyllur
125/05-2022 Furnizim me lapsa kimik me logo - KEDS Për Kontratë I mbyllur
127/05-2022 Mirëmbajtja dhe servisimi i alarmeve të zjarrit Për Kontratë I mbyllur
130/05-2022 Furnizim me shunt reactor Për Parakualifikim I anuluar
122/05-2022 Furnizim me kabëll PPOO-A, 1kV 4x16mm² Për Kontratë I mbyllur
114/04-2022 Kontrolli teknik i automjetëve Për Kontratë I mbyllur
14/05-2022 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I mbyllur
50/02-2022 REV02 Furnizim me Rele, Siguresa dhe Kabllo të Izoluara Për Kontratë I mbyllur
73/03-2022 REV01 LOT 6 Furnizim me material elektrikë Për Parakualifikim I hapur
115/04-2022 Furnizim me material per LAN Për Kontratë I mbyllur
117/04-2022 Furnizim me ndarje (ram alumini) Për Kontratë I mbyllur
118/04-2022 Furnizim me kabinet per montim ne toke tipi C Për Kontratë I mbyllur
X1/04-2022 Consultation for DSO tariff study, financial sustainability and supply security of Kosovo Energy Sector Për Kontratë I hapur
92/03-2022 REV02 Furnizim me sportele automatike Për Kontratë I mbyllur
96/03-2022 REV01 Furnizim me beton dhe zhavorr Për Kontratë I mbyllur
116/04-2022 Kalibrimi periodik i Etalonit Për Kontratë I mbyllur
113/04-2022 Furnizimi me procesverbal për kontrollimin e humbjeve Për Kontratë I mbyllur
110/04-2022 Furnizimi me dyer druri Për Kontratë I mbyllur
94/03-2022 REV01 Furnizimi me Letër Termike Për Kontratë I mbyllur
10/04-2022 Furnizim me letër termale të leximit Për Kontratë I anuluar
11/04-2022 REV01 Furnizim me leter A4 dhe A5 Për Kontratë I mbyllur
108/04-2022 Furnizim me Random Acces Memore (RAM) për serverin e SCADA-s Për Kontratë I mbyllur
72/03-2022 Furnizim me ndërprerës tre polar Për Kontratë I mbyllur
71/03-2022 Furnizim me izolator porcelani-xhami Për Kontratë I mbyllur
73/03-2022 REV01 LOT 2 Furnizim me material elektrikë Për Parakualifikim I hapur
68/03-2022 Furnizim me Pucvall Për Kontratë I hapur
11/04-2022 Furnizim me leter A4 dhe A5 Për Kontratë I anuluar
109/04-2022 Furnizim me kuzhinë për byfe Për Kontratë I mbyllur
58/03 2022 LOT1 Furnizim me Sampling kit dhe Pipette 3-5ml Për Kontratë I mbyllur
94/03-2022 Furnizimi me Letër Termike Për Kontratë I mbyllur
09/03-2022 Kontrolli i rregullt mjekësor Për Kontratë I mbyllur
50/02-2022 REV01 Furnizim me Rele, Siguresa dhe Kabllo të Izoluara Për Kontratë I mbyllur
103/04-2022 Renovimi i katit të XIII-të Për Parakualifikim I mbyllur
69/03-2022 Furnizim me lidhëse për kabllo Për Kontratë I mbyllur
70/03-2022 REV01 Furnizim me trafoshtyllë metalike Për Parakualifikim I mbyllur
62/03-2022 REV01 Furnizim me shtylla te drurit Për Parakualifikim I mbyllur
101/04-2022 Furnizim me Perde Për Kontratë I mbyllur
100/03-2022 Furnizim me Ploter Për Kontratë I mbyllur
95/03-2022 Kontrolli i rregullt mjekësor Për Kontratë I mbyllur
37/02-2022 REV01 Furnizim me Material per Mirembajtje LOT 2 Për Kontratë I mbyllur
92/03-2022 REV01 Furnizim me sportele automatike Për Kontratë I mbyllur
97/03-2022 Furnizim dhe shtypja e KEDS Magazina Për Kontratë I mbyllur
96/03-2022 Furnizim me beton dhe zhavorr Për Kontratë I mbyllur
65/03-2022 Furnizim me aksesorë për kabllot TU Për Kontratë I mbyllur
70/03-2022 Furnizim me trafoshtyllë metalike Për Parakualifikim I anuluar
67/03-2022 Furnizim me unaza për shtylla betoni Për Kontratë I mbyllur
05/01-2022 REV01 Furnizimi me siguresa dhe baza të siguresave Për Parakualifikim I mbyllur
90/03-2022 Furnizim me testues të tensionit (step&touch) Për Kontratë I mbyllur
51/02-2022 REV01 Furnizim me pjesë të transformatorëve Për Kontratë I mbyllur
87/03-2022 Furnizim me ventilator për transformator të fuqisë Për Kontratë I mbyllur
63/03-2022 REV01 Furnizim me konzolla të rrafshta të metalit Për Parakualifikim I mbyllur
66/03-2022 Furnizim me papuçe për kabllo Për Kontratë I mbyllur
64/03-2022 Furnizim me material për tokëzim Për Kontratë I mbyllur
80/03-2022 Furnizim me Kontaktor tre polar Për Kontratë I mbyllur
188/09-2021 REV01 Furnizimi dhe montimi fasadës strukturale ( Kati i XIII) Për Kontratë I anuluar
52/02-2022 REV01 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I mbyllur
83/03-2022 Furnizim me Voice Router Për Kontratë I mbyllur
84/03-2022 Furnizim me Aruba Wireless Upgrade part 2 Për Kontratë I mbyllur
92/03-2022 Furnizim me sportele automatike Për Kontratë I anuluar
49/02 2022 Furnizim me dritare alumini Për Kontratë I mbyllur
93/03 2022 Furnizim me invertar (dollapë) për arkivë Për Kontratë I mbyllur
73/03-2022 Furnizim me material elektrikë Për Parakualifikim I hapur
189/09-2021 Rev01 Renovimi Arkitektural i katit të XIII-të Për Kontratë I anuluar
82/03-2022 Furnizim me Cisco Routers dhe Switches (pajisje për IT) Për Kontratë I mbyllur
52/02-2022 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I mbyllur
51/02-2022 Furnizim me pjesë të transformatorëve Për Kontratë I anuluar
75/03-2022 Furnizim me kapaka për puseta Për Parakualifikim I mbyllur
62/03-2022 Furnizim me shtylla te drurit Për Parakualifikim I anuluar
50/02-2022 Furnizim me Rele, Siguresa dhe Kabllo të Izoluara Për Kontratë I anuluar
63/03-2022 Furnizim me konzolla të rrafshta të metalit Për Parakualifikim I anuluar
76/03-2022 Furnizim me shkarkues mbitensioni Për Parakualifikim I mbyllur
85/03-2022 Furnizim me mobilje zyre Për Kontratë I mbyllur
44/02-2022 REV01 Furnizim me Zinxhirë të dyfishtë për izolator Për Kontratë I mbyllur
60/03-2022 Furnizim me kabllo elektrike (deri 1kV) Për Kontratë I mbyllur
59/03-2022 Furnizim me Zbarra bakri Për Kontratë I mbyllur
81/03-2022 Furnizim me kuzhinë Për Kontratë I mbyllur
08/02-2022 Kontratë kornizë për servisim te pajisjeve Qmatics dhe vazhdim të garancionit Për Kontratë I mbyllur
89/03-2022 Furnizim me ashensor për persona me aftësi të kufizuara Për Kontratë I mbyllur
27/02-2022 REV01 Furnizim material dezinfektues dhe maska Për Kontratë I mbyllur
20/01-2022 REV02 Kalibrimi periodik i Etalonit EPZ 303-5 Për Kontratë I mbyllur
43/02-2022 Furnizim me Kompjuter dhe Monitor Për Kontratë I mbyllur
37/02-2022 Furnizim me Material per Mirembajtje Për Kontratë I mbyllur
42/02-2022 Furnizim me laptop Për Kontratë I mbyllur
40/02-2022 Furnizim me liçensa shtesë dhe support për Aruba 1500 ClearPass Për Kontratë I mbyllur
46/02-2022 Furnizim me Aruba Wireless upgrade 2022 Për Kontratë I mbyllur
44/02-2022 Furnizim me Zinxhirë të dyfishtë për izolator Për Kontratë I anuluar
45/02-2022 Furnizim me kabllo të izoluar Për Kontratë I mbyllur
06/02-2022 Furnizim me Banak për Arkë Për Kontratë I mbyllur
36/02-2022 Furnizim me Dritare Alumini Për Kontratë I mbyllur
35/02-2022 Furnizim me liçensë Adobe Creative dhe Adobe Photoshop Për Kontratë I mbyllur
32/02-2022 Furnizim me kamerë, mikrofon dhe pajisje tjera Për Kontratë I mbyllur
33/02-2022 Furnizim me infrastrukturë rrjeti Për Kontratë I mbyllur
20/01-2022 REV01 Kalibrimi periodik i Etalonit EPZ 303-5 Për Kontratë I mbyllur
26/02-2022 Furnizim me shkarkues të mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
03/02-2022 Furnizim material dezinfektues dhe maska Për Kontratë I mbyllur
27/02-2022 Furnizim material dezinfektues dhe maska Për Kontratë I mbyllur
30/02-2022 Licenca Cisco DUA MFA Për Kontratë I mbyllur
29/02-2022 Furnizim me monitor Për Kontratë I mbyllur
28/02-2022 Furnizim me karrige lëvizëse Për Kontratë I mbyllur
19/01-2022 REV01 Furnizim me fletore ekskluzive me kimik Për Kontratë I mbyllur
276/12-2021 REV01 Furnizim me shkallë të izoluara me pjesën mbajtëse për shtyllë Për Kontratë I mbyllur
259/11-2021 REV01 Furnizim me shkallë të izoluara me pjesën mbajtëse për shtyllë Për Kontratë I mbyllur
23/01-2022 Furnizim me liçensë Adobe Creative dhe Adobe Photoshop Për Kontratë I mbyllur
24/01-2022 Furnizim me dritare Për Kontratë I mbyllur
22/01-2022 Furnizim me zingjirë të dyfishtë për izolator Për Parakualifikim I mbyllur
16/01-2022 Furnizim me izolator të silikonit Për Parakualifikim I mbyllur
15/01-2022 Furnizim me Shtylla Betoni Për Parakualifikim I mbyllur
14/01-2022 Furnizim me kuadër për montim në tokë për njehsorë Për Parakualifikim I mbyllur
258/11-2021 REV02 Furnizim me njehsor me lidhje direkte-Prosumer Për Kontratë I mbyllur
20/01-2022 Kalibrimi periodik i Etalonit EPZ 303-5 Për Kontratë I mbyllur
19/01-2022 Furnizim me fletore ekskluzive me kimik Për Kontratë I anuluar
21/01-2022 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I mbyllur
18/01-2022 Furnizim me shtylla metalike Për Kontratë I mbyllur
11/01-2022 Furnizim me Orman distributiv të brendshem TU 1000kVA & 1200kVA- 12 dalje Për Kontratë I mbyllur
203/09-2021 REV01 Furnizim me Ndërprerës Miniaturë Për Kontratë I mbyllur
12/01-2022 Furnizim me material elektrik - Transformator Për Parakualifikim I anuluar
10/01-2022 Furnizimi me koka kabllovike tipit T për sistemin me gas SF-6 për RMU dhe bushinga 630A Për Kontratë I mbyllur
08/01-2022 Furnizim me kabllo PF (fije izoluese PVC) Për Kontratë I mbyllur
07/01-2022 Furnizim me ndërprerës të tensionit të ulët 0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
05/01-2022 Furnizimi me siguresa dhe baza të siguresave Për Kontratë I anuluar
04/01-2022 Furnizimi me izolatorë TM dhe pajisje ndihmëse të linjës (PSI 24kV, LSI JZ 24kV, LSI DZ 24kV) Për Kontratë I mbyllur
03/01-2022 Furnizimi me përçues të aluminit Për Kontratë I mbyllur
06/01-2022 Furnizim me Kleme Për Kontratë I mbyllur