TENDERET E PUBLIKUARA ENG
NR. I PROKURIMIT EMËRTIMI I TENDERIT NJOFTIM STATUSI RITENDERIM  
183/08-2021 Kontrate për servisim dhe mirëmbajtje të klimave Për Kontratë I hapur
18/08-2021 Kryerja e shërbimit të DDD për objektet e KESCO Për Kontratë I hapur
184/08-2021 Kryerja e shërbimit të DDD për objektet e KEDS-it Për Kontratë I hapur
155/07-2021 Sherbimet e kalibrimit të ICT-ve Për Kontratë I hapur
176/07-2021 Furnizim me Licensë vjetore për Adobe Creative All Apps Për Kontratë I mbyllur
156/07-2021 Projektet për përforcim të rrjetit të distribucionit 2021 – pjesa e dytë Për Parakualifikim I hapur
179/08-2021 Sigurimi i veturave të KEDS - Sigurim Kasko Për Kontratë I mbyllur
177/07-2021 Furnizim me video projektor dhe mbajtës të projektorit Për Kontratë I mbyllur
176/07-2021 Furnizim me Licensë vjetore për Adobe Creative All Apps Për Kontratë I anuluar
171/07-2021 Furnizim me peshore dixhitale Për Kontratë I mbyllur
184-09 REV02 LOT 13 Furnizim me këpucë për punë -ÇIZME Për Kontratë I mbyllur
171/07-2021 Furnizim me peshore dixhitale Për Kontratë I mbyllur
173/07-2021 Furnizim me LTO Tapes-Backup Storage Për Kontratë I mbyllur
172/07-2021 Furnizim me kabllo PPOO A, 1kV 4x16 mm² Për Kontratë I mbyllur
166/07-2021 Furnizim me Mobile HHU Për Parakualifikim I anuluar
168/07-2021 Furnizim me Perde Për Kontratë I mbyllur
167/07-2021 Furnizim me klima Për Kontratë I anuluar
184-09 REV02 LOT 11&12 Furnizim me këpucë për punë për dimer Për Kontratë I mbyllur
184-09 REV02 LOT 9&10 Furnizim me këpucë për punë për verë Për Kontratë I mbyllur
164/07-2021 Furnizim me shkarkues të mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
142/06-2021 Riparimi i asfaltit, betonit, kubëzave tek rrugët dhe trotuaret si dhe furnizimi me material Për Kontratë I mbyllur
165-1/07-2021 Furnizim me kafe për expresso Për Kontratë I mbyllur
165/07-2021 Furnizim me material per byfe Për Kontratë I mbyllur
151/07-2021 Furnizim me pajisje Iguard Për Kontratë I mbyllur
159/07-2021 Furnizim me koka kabllovike për montim te brendshëm të jashtëm dhe lidhëse kabllovike për kabllo XHE Për Kontratë I mbyllur
158/07-2021 Furnizim me kabllo PF (fije izoluese PVC) Për Kontratë I anuluar
157/07-2021 Furnizim me transformator 100, 160, 250 [kVA] Për Kontratë I mbyllur
153/07-2021 Furnizim me kamerë digjitale Për Kontratë I mbyllur
09/07-KESCO 2021 Furnizim me letër A4 dhe A5 Për Kontratë I mbyllur
150/07-2021 Furnizim, transporti,montimi dhe mbushja e klimave Për Kontratë I mbyllur
147/06-2021 Furnizim me karrige Statike Për Kontratë I mbullur
148/06-2021 Furnizim me licenca njëvjeçare të AutoCAD Për Kontratë I mbyllur
143/06-2021 Furnizim me kontaktor tre polar dhe pajisje për mbrojtje nga feroresonanca Për Kontratë I mbyllur
141/06-2021 Furnizim me produkte nga SolarWinds: NTM, SEM100 and SAM100 – Annual Maintenance Renewal Për Kontratë I mbyllur
139/06-2021 Furnizimi dhe montimi me Dere rreshqitese Për Kontratë I mbyllur
138/06-2021 Furnizim me përçues AL/ÇE Për Kontratë I mbyllur
07/06 2021 KESCO Furnizim me material shpenzues për zyre Për Kontratë I mbyllur
135/06 2021 Furnizim me Izolatorë mbajtës të drejtë nga silikoni tip " PSI 20 kV" Për Kontratë I mbyllur
134/06 2021 Shërbimet e sigurimit të automjeteve TPL dhe TPL+ Për Parakualifikim I hapur
113/04 – 2021 Rev01 Furnizim me CBAS (Continuous Breach Attack Simulation) Për Parakualifikim I hapur
126/06-2021 Furnizim me konzolla Për Kontratë I mbyllur
127/05-2021 Furnizim me LTO5 HH Fibre Tape Drive Për Kontratë I mbyllur
130/05 – 2021 Furnizim me material shpenzues për zyre Për Kontratë I mbyllur
131/05-2021 Furnizim me unaza mbërthyese nga çeliku me elemente përcjellëse për varjen të kallos Për Kontratë I mbyllur
124/05 -2021 Furnizim me njehsor me lidhje indirekte me klasë të saktësisë Cl.02 Për Kontratë I mbyllur
76/03-1 2021 Furnizim me Transformer TTR and Winding Resistance Tester Për Kontratë I mbyllur
108/04–2021 Rev 01 Furnizim dhe montim i mekanizmave elektrik për hapjen e portave Për Kontratë I mbyllur
123/05-2021 Furnizim me Trafo Shtylla Metalike Për Kontratë I anuluar
122/05-2021 Furnizim dhe montim të dritareve nga alumini Për Kontratë I mbyllur
121/05 - 2021 Furnizim me Tonner për printim HP Design Jet 711 Për Kontratë I mbyllur
120/04 - 2021 Furnizimi dhe montimi me Dyer Druri Për Kontratë I mbyllur
27/02–2021 REV02 Furnizim me pjesët motorike dhe elektronike për ashensor Për Kontratë I mbyllur
42/02-2021 REV01 Furnizim me material elektrik (rele ndihmëse, siguresa automatike, mbajtëse për siguresa, etj ) Për Kontratë I mbyllur
111/04 -2021 Konsulencë ne lidhje me standardet ISO 27001 & ISO 27701 Për Kontratë I mbyllur
113/04 -2021 Furnizim me CBAS (Continuous Breach Attack Simulation) Për Kontratë I anuluar
27/02–2021 REV01 Furnizim me pjesët motorike dhe elektronike për ashensor Për Kontratë I mbyllur
110/04-2021 Rregullimi I oborrit (kopshtit) te HQ Për Kontratë I anuluar
112/04-2021 Phishing Awareness Platform Për Kontratë I mbyllur
79/03-2021 REV 01 Furnizim me profile metalike Për Kontratë I anuluar
116/04 - 2021 Furnizim me dyer dhe dritare nga alumini dhe plastika Për Kontratë I mbyllur
108/04 - 2021 Furnizim dhe montim i mekanizmave elektrik për hapjen e portave Për Kontratë I anuluar
29-2/02-2021 Furnizim me mbajtës të drejtë të izolatorit të procelanit-qelqit Për Kontratë I mbyllur
29-1/02-2021 Furnizim me konzollë të rrafshët metalike Për Kontratë I mbyllur
96/03-2021 Furnizim dhe montim të dyrerve dhe dritareve të plastikes –Isniq, Deqan Për Kontratë I mbyllur
145/07 -2020 REV02 Transportimi i transformatorëve, paisjeve dhe materialeve me kran dhe kamion Për Parakualifikim I hapur
71/03–2021 Mirëmbajtje vjetore Voice over IP Communications Support Për Kontratë I hapur
106/04-2021 Ndertimi i objektit “Parku i Biznesit” Për Parakualifikim I hapur
35/02-2021 REV01 Furnizim me siguresa shkrirëse Për Kontratë I mbyllur
81/03-2021 REV01 Furnizim me llamarinë dhe bulona Për Kontratë I anuluar
78/03-2021 Furnizim me material të mirëmbajtjes Për Kontratë I mbyllur
52/02-2021 REV01  Furnizim me lidhëse kabllovike dhe gezhoja për kabllo Për Kontratë I mbyllur
105/03-2021 Furnizim me printim të broshurave A5 Për Kontratë I mbyllur
102/03-2021 Furnizim me ujë të pijshëm Për Kontratë I mbyllur
101/03-2021 Pastrimi i trasesë së LP 35 kV dhe 10(20) kV Për Parakualifikim I hapur
104/03-2021 Furnizim me kleme Unimax Për Kontratë I mbyllur
89/03-2021 Furnizim me libër të telegrameve, libër I punimeve, libër të vizitave si dhe procesverbale për dëme Për Kontratë I mbyllur
96/03-2021 Furnizim dhe montim të dyrerve dhe dritareve të plastikes –Isniq, Deqan Për Kontratë I anuluar
100/03-2021 Furnizim me koka kabllovike të tensionit të mesëm 20-35 kV Për Kontratë I mbyllur
99/03-2021 Furnizim me kabllo X000-A, 1kV 3x50+50/8 mm² Për Kontratë I mbyllur
98/03-2021 Furnizim me kabllo X000-A, 1kV 3x70+61/10 mm² Për Kontratë I mbyllur
86/03-2021 Furnizim me kompjuter dhe TV Për Kontratë I mbyllur
81/03-2021 Furnizim me llamarinë dhe bulona Për Kontratë I anuluar
92/03-2021 Furnizim me transformator rrymor Për Kontratë I mbyllur
79/03-2021 Furnizim me profile metalike Për Kontratë I anuluar
51/02-2021 Furnizim me printer për shenjëzimin e kabllove (me pjesë rezervë) Për Kontratë I mbyllur
84/03–2021 Projektet per perforcim te rrjetit te distribucionit Për Parakualifikim I hapur
71/03–2021 Mirëmbajtje vjetore Voice over IP Communications Support Për Kontratë I mbyllur
27/02–2021 Furnizim me pjesët motorike dhe elektronike për ashensor dhe mirëmbajtja Për Kontratë I anuluar
49/02–2021 Furnizim me gypa të brinjëzuar, kanale të plastikës dhe kanale metalike Për Kontratë I mbyllur
17/02–2021 Furnizim me njehsor me lidhje gjysmë indirekte Për Parakualifikim I hapur
53/02–2021 Furnizim me material për tokëzim Për Kontratë I mbyllur
28/02–2021 Furnizim me Zinxhir të njëfishtë të izolatorit bartës me flamur “ LSI JN 24 kV” (pa izolator të tipit " ZNSI 24 kV EE ") Për Kontratë I mbyllur
54/02–2021 Furnizim me papuqe për kabllo 0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
30/02–2021 Furnizim me siguresa shkrirëse TU Për Kontratë I mbyllur
70/02–2021 Furnizim të proceseverbaleve për lexime të grupeve matese,për kontrolle- pranimi I grupeve matëse dhe Procesverbale për montimin ndrrimin e gruperve matëse Për Kontratë I mbyllur
46/02–2021 Furnizim me kabllo të tensionit të ulët (pvc, signal cable, power cable etj) Për Kontratë I mbyllur
69/02–2021 Furnizim me shtrënguese rrymore izoluese - fidos Për Kontratë I mbyllur
38/02-2021 Furnizim me unaza për shtylla betoni Për Kontratë I mbyllur
31/02-2021 Furnizim me zbarra Për Kontratë I mbyllur
35/02-2021 Furnizim me siguresa shkrirëse Për Kontratë I anuluar
36/02-2021 Furnizim me kabllo PF (fije izoluese PVC) Për Kontratë I mbyllur
37/02-2021 Furnizim me ndërprerës magneto-termik 3P, 0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
52/02-2021 Furnizim me lidhëse kabllovike dhe gezhoja për kabllo Për Kontratë I anuluar
29/02-2021 Furnizim me mbajtës të drejtë të izolatorit të procelanit-qelqit dhe konzolla të rrafshët metalike Për Kontratë I hapur
82/02-2021 Furnizim me kleme rendore Për Kontratë I mbyllur
42/02-2021 Furnizim me material elektrik (rele ndihmëse, siguresa automatike, mbajtëse për siguresa, etj ) Për Kontratë I anuluar
33/02-2021 Furnizim shtrenguese terheqese, mbajtese dhe konzolle univerzale Për Kontratë I mbyllur
80/02-2021 Rikonstruimi i objektit Në Distriktin e Gjakovës Për Parakualifikim I hapur
24/03-2021 Furnizim me rrjeta dhe kuti metalike të plastifikuara Për Kontratë I mbyllur
19/02-2021 Furnizim me material elektrik Për Kontratë I hapur
51/02-2021 Furnizim me printer për shenjëzimin e kabllove (me pjesë rezervë) Për Kontratë I mbyllur
50/02-2021 Furnizim me epruveta, pipeta dhe tepih gome Për Kontratë I hapur
40/02-2021 Furnizim ventilator për transformator të fuqisë Për Kontratë I anuluar
66/02-2021 Furnizim me kapak metalik për puseta Për Kontratë I mbyllur
21/02 -2021 Furnizim me koka kabllovike të tensionit të mesëm Për Kontratë I mbyllur
20/02 -2021 Furnizim me kabllo të tensionit të mesëm Për Kontratë I mbyllur
25/02-2021 “Furnizim me rrjeta dhe kutija metalike te galvanizuara” Për Kontratë I mbyllur
23/02 -2021 Furnizim me përçues Al / Çe Për Kontratë I mbyllur
246/12-2020 “Shpimi nën rrugë të asfaltuara, nën hekurudha, furnizimi me material kryesor, instalimin në hapësirë sipas projektit dhe lëshimi në punë” Për Kontratë I mbyllur
14/02-2021 Furnizim me Fire Sensor Detector & Motion Sensor Detector Për Kontratë I mbyllur
13/02-2021 Furnizim me kabllo me fibër optik Për Kontratë I mbyllur
12/02-2021 Furnizim me kabllo për sistemin e alarmit kundër zjarrit Për Kontratë I mbyllur
26/02-2021 Rikonstruimi i objektit “Te Lulishtja” Për Parakualifikim I hapur
24/12 2020 KESCO Kontrolli i rregullt mjekësor për punëtorët e KESCOs Për Kontratë I mbyllur
09/01-2021 Furnizim me letër A4 Për Kontratë I mbyllur
242/12-2020 Furnizim me Rimorkio me një aks (për bartjen e shtyllave) Për Kontratë I mbyllur
206/10-2020 REV 01 Furnizim me vetura dhe makineri te rende Për Kontratë I hapur
245/12 - 2020 Furnizim me shkarkues të mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
244/12 - 2020 Kontrolli i rregullt mjekësor për punëtorët e KEDS Për Kontratë I mbyllur
07/01-2021 Furnizim me Licensa vjetore për Lansweeper Network Inventory Për Kontratë I mbyllur
06/01-2021 Mirëmbajtje dhe përkrahje teknike vjetore për Phone EX Për Kontratë I mbyllur
236/12-2020 Furnizim me shenja të sigurisë Për Kontratë I mbyllur
226/11-2020 Furnizim me Tabletë Industrial Rugged Për Kontratë I anuluar
03/01-2021 Furnizim me produkte nga SolarWinds:NPM/NTA and Toolset’s License – Mirëmbajtje vjetore Për Kontratë I mbyllur
243/12 Furnizim me Siguresa Shkrirëse Për Kontratë I mbyllur
01/01-2021 KEDS Furnizim me Licensë vjetore për Adobe Creative All Apps dhe Adobe Photoshop Për Kontratë I mbyllur
01/01-2021 KESCO Furnizim me letër A4 dhe A5 Për Kontratë I mbyllur
227/11-2020 Furnizim me laptopë Për Kontratë I mbyllur
237/12 – 2020 Rev01 Furnizim me stilolapsa me logo dhe gota të letrës me logo Për Kontratë I mbyllur
242/12-2020 Furnizim me Rimorkio me një aks (për bartjen e shtyllave) Për Kontratë I anuluar
240/12-2020 Furnizim me ERP solution Për Parakualifikim I hapur
238/12-2020 Furnizim me karburante për KEDS Për Parakualifikim I mbyllur
22/12 – 2020 KESCO Furnizim me stilolapsa me logo dhe gota të letrës me logo Për Kontratë I mbyllur
237/12 – 2020 KEDS Furnizim me stilolapsa me logo dhe gota të letrës me logo Për Kontratë I anuluar
231/12-2020 Mirëmbajtje vjetore e Data Center Për Kontratë I mbyllur
230/12-2020 Furnizim me McAfee WebSecurity - Annual Renewal License Për Kontratë I mbyllur
229/12-2020 Furnizim me McAfee Protection - Antivirus License Annual Renewal License Për Kontratë I mbyllur
19/12-2020 Furnizim me Banknote counter dhe Counterfeit machine Për Kontratë I mbyllur
18/11 – 2020 KESCO Furnizim me këmisha me mëngë të gjata Për Kontratë I mbyllur
226/11-2020 Furnizim me Tabletë Industrial Rugged Për Kontratë I anuluar
227/11-2020 Furnizim me laptopë Për Kontratë I anuluar
176/08 – 2020 Rev01 Furnizim me vegla dhe paisje të sigurisë në punë LOT 1 & LOT 2 Ritenderim Për Kontratë I mbyllur
203/10-2020 Furnizim me Switches (paisje për IT) Për Kontratë I mbyllur
206/10-2020 Furnizim me vetura dhe makineri te rende Për Parakualifikim I mbyllur
224/11-2020 Furnizim dhe montim me dritare alumini Për Kontratë I mbyllur
218/11-2020 Furnizim dhe montim me Aruba wireless system Për Kontratë I mbyllur
145/07 -2020 REV01 Transportimi i transformatorëve, paisjeve dhe materialeve me kran dhe kamion Për Kontratë I mbyllur
217/11-2020 Mirëmbajtje vjetore e Cisco Smart Net 8x5xNBD Për Kontratë I mbyllur
221/11-2020 “Furnizim me 2 X Cisco FPR2120 Threat defense threat and malware 1Y Subs” Për Kontratë I mbyllur
219/11-2020 Furnizim me kthina të tensionit të mesëm Për Kontratë I mbyllur
214/10-2020 Mirmbajtje e objekteve të KEDS-it Për Kontratë I mbyllur
195/10-2020 Kontrolli teknik i automjeteve Për Kontratë I mbyllur
201/10-2020 REV 01 Furnizim me rrjeta dhe kuti metalike te zinkuara Për Kontratë I mbyllur
212/10-2020 Furnizim me aksesorë për kompjuterë Për Kontratë I mbyllur
211/10-2020 Furnizim me monitor Për Kontratë I hapur
185/09-2020 Furnizim me rafte për depo Për Kontratë I mbyllur
204/10-2020 Furnizim me profile metalike dhe material të mirëmbajtjes Për Kontratë I mbyllur
184/09 – 2020 Rev01 Furnizim me këpucë për punë LOT 9 – LOT 13 Për Parakualifikim I anuluar
191/09-2020 Furnizim me Rimorkio me një aks (për bartjen e shtyllave) Për Kontratë I mbyllur
203/10-2020 Furnizim me L3 Switches Për Kontratë I anuluar
202/10-2020 Furnizim me Router, Switches dhe IP Phone Për Kontratë I mbyllur
205/10-2020 Shfrytëzimi afatgjatë i automjeteve me qira Për Parakualifikim I mbyllur
199/10-2020 Sigurimi i veturave të KEDS - Sigurim Kasko Për Parakualifikim I mbyllur
201/10-2020 Furnizim me rrjeta dhe kuti metalike te zinkuara Për Kontratë I anuluar
14/10 KESCO - 2020 Furnizim me materia dezinfektues dhe Maska Për Kontratë I mbyllur
198/10-2020 Furnizim me materia dezinfektues dhe Maska Për Kontratë I mbyllur
200/10-2020 Shërbime pastrimi dhe furnizim me material higjienik Për Parakualifikim I mbyllur
195/10-2020 Kontrolli teknik i automjeteve Për Kontratë I anuluar
193/10-2020 Furnizim me Transformator 6/0.4 [kV] Për Kontratë I mbyllur
196/10-2020 Furnizim me bateri dhe power supply per IBM StoreWiz Për Kontratë I mbyllur
191/09-2020 Furnizim me Rimorkio me një aks (për bartjen e shtyllave) Për Kontratë I anuluar
185/09-2020 Furnizim me rafte për depo Për Kontratë I anuluar
189/09-2020 Furnizim me Laptopë Për Kontratë I mbyllur
188/09-2020 Furnizim me çantë për paisjen e leximit dhe shkyçjeve/rikyçjeve Për Kontratë I mbyllur
185/09-2020 Furnizim me rafte për depo Për Kontratë I mbyllur
123/05-2020 REV01 Riparimi i transformatorëve shpërndarës 10(20)/0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
184/09-2020 Furnizim me rroba dhe këpucë për punë Për Parakualifikim I mbyllur
180/08 -2020 Furnizim me kapak metalik për puseta Për Kontratë I mbyllur
183/09-2020 Ndërtimi i objektit për Nëndistrikt, Laborator dhe Depo Për Parakualifikim I hapur
145/07 -2020 Transportimi i transformatorëve, paisjeve dhe materialeve me kran dhe kamion Për Kontratë I mbyllur
121/05 -2020 Furnizim dhe instalim i panelëve shperndares të energjisë elktrike Për Kontratë I hapur
182/09 -2020 Furnizim me dryna me mbishkrim KEDS Për Kontratë I mbyllur
181/08 -2020 Furnizim me module RJ-45 dhe patch cable Për Kontratë I mbyllur
179/08 -2020 Furnizim me lidhëse kabllovike (70-150) mm2 dhe (95-300)mm2 Për Kontratë I mbyllur
177/08 -2020 Furnizim me njehsorë me lidhje direkte me PLC – G3 komunikim dhe data koncentrator Për Kontratë I mbyllur
178/08 -2020 Furnizim me njehsorë të thjeshtë elektrikë dhe njehsorë me lidhje direkte me GSM/GPRS komunikim Për Parakualifikim I hapur
176/08 -2020 Furnizim me vegla dhe paisje të sigurisë në punë Për Kontratë I mbyllur
154/07 -2020 Furnizim dhe riparim të gomave Për Parakualifikim I mbyllur
175/08 -2020 Furnizim me Letër A4 Për Kontratë I mbyllur
173/08 -2020 Furnizim me material elektrik Për Parakualifikim I hapur
170/08 -2020 Furnizim me konzolla të rrafshëta metalike Për Kontratë I mbyllur
172/08 -2020 Furnizim me shtrënguese rrymore izoluese (fidos) dhe kleme unimax Për Kontratë I mbyllur
171/08 -2020 Furnizim me LTO Shirit Për Kontratë I mbyllur
168/08 -2020 Furnizim me papuqe fundore, mbajtëse e kabllos dhe kleme mbajtëse Për Kontratë I mbyllur
167/08 -2020 Furnizim me Lidhëse kabllovike Për Kontratë I mbyllur
163/08 -2020 Furnizim me Hard Disk dhe Power Supply Për Kontratë I mbyllur
162/08 -2020 Furnizim me Bateri dhe Karikues (mbushës) për Laptop Për Kontratë I mbyllur
161/08 -2020 Furnizim me isolator të silikonit PSI 24kV Për Kontratë I mbyllur
143/06 -2020 Furnizim me Kleme Rendore REV01 Për Kontratë I mbyllur
89/03-2020 Rev01 Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave Renault të KEDS Për Parakualifikim I hapur
157/07 -2020 Furnizim me Laptop Për Kontratë I mbyllur
158/07 -2020 Furnizim dhe instalimi i paisjeve per video konferencë Për Kontratë I mbyllur
154/07 -2020 Furnizim dhe riparim të gomave Për Kontratë I anuluar
155/07 -2020 Furnizim me Licensa njëvjeqare nga AutoCAD Për Kontratë I mbyllur
10/07 -2020 Furnizim me telefona mobil Për Kontratë I mbyllur
97/04 -2020 Furnizim me Bateri të dorës me mbushës Për Kontratë I mbyllur
123/05 -2020 Riparimi i transformatorëve shpërndarës 10(20)/0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
146/07 -2020 Furnizim me shtrënguese rrymore Al-Al Fidos Për Kontratë I mbyllur
105/04 -2020 Furnizim me paisje të mirëmbajtjes Për Kontratë I mbyllur
147/07 -2020 Menaxhimi i paisjeve celulare - për 1000 paisje Për Kontratë I mbyllur
144/07 -2020 Furnizim me Bobinë Hapëse/Mbyllëse për ndërprerësa ABB Për Kontratë I mbyllur
143/06 -2020 Furnizim me Kleme Rendore Për Kontratë I mbyllur
142/06 -2020 Furnizim me Profile Metalike Për Kontratë I mbyllur
137/06 -2020 Furnizim me M3 HHU LCD Displays Për Kontratë I mbyllur
89/03-2020 Rev01 Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave Renault të KEDS Për Parakualifikim I mbyllur
140/06 -2020 Furnizim me kapak metalik për puseta Për Kontratë I mbyllur
137/06 -2020 Furnizim me M3 HHU LCD Displays Për Kontratë I mbyllur
136/06 -2020 Furnizim me NAS Servers me HDD Disks Për Kontratë I mbyllur
138/06 - 2020 “Furnizim me Cisco Routers” Për Kontratë I mbyllur
134/06 - 2020 “Furnizim me Kompjuter” Për Kontratë I mbyllur
132/06 - 2020 Furnizim me mjete për punë – Set gidore, set imbusa dhe tërforë për tërheqjen e përçuesit Për Kontratë I mbyllur
131/06 - 2020 Transporti i transformatorëve Për Kontratë I mbyllur
103/04 - 2020 Furnizim me mjete për punë – sharrë motorike dhe sharrë dore për prerjen e drurit&metalit Për Kontratë I mbyllur
130/06 - 2020 Furnizim me GSM Gateway Për Kontratë I mbyllur
126/06 - 2020 Furnizim me printer termik mobil dhe skaner Për Kontratë I mbyllur
127/06 - 2020 Furnizim me paisje për punë (aku bateri, brusalicë, kabëll rrole, amper dana etj) Për Kontratë I mbyllur
29/01 - 2020 Furnizim me Rele, ndërprerës dhe kufizues-Ritender Për Kontratë I mbyllur
93/03 -2020 Furnizim me plomba për njehsor elektrik Për Kontratë

I mbyllur

93/03 -2020 Furnizim me plomba për njehsor elektrik Për Kontratë I mbyllur
70/03 -2020 Furnizim me material për kutiat e ndihmës së parë - Ritenderim Për Kontratë I mbyllur
30/01 -2020 Furnizim me silica gel - Ritenderim Për Kontratë I mbyllur
89/03 - 2020 Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave Renault të KEDS Për Parakualifikim I mbyllur
29/01 - 2020 Furnizim me Rele, ndërprerës dhe kufizues-Ritender Për Kontratë I mbyllur
84/03 -2020 Furnizim me Dron termo kamera Për Kontratë I mbyllur
78/03 -2020 Furnizim me material elektrik (papuqe fundore) Për Kontratë I mbyllur
79/03-2020 Furnizim me kleme Unimax Për Kontratë I mbyllur
14/01 -2020 Furnizim me Izolator të tensionit të mesëm Për Kontratë

I mbyllur

76/03 -2020 Furnizim me material elektrik (lidhëse për kabllo ) Për Kontratë I mbyllur
77/03 -2020 Furnizim me material elektrik (papuqe ) Për Kontratë I mbyllur
59/02 -2020 Furnizim me gypa PE të brinzuar Φ 200 mm SN 4 Për Kontratë I mbyllur
305/12-2019 Furnizim me Karrika Për Kontratë I mbyllur
55/02-2020 Furnizim me Konteiner Zyre Për Kontratë I mbyllur
83/03 -2020 Servisimi dhe riparimi I aparateve kundërzjarrit Për Kontratë I mbyllur
81/03 -2020 Furnizim me siguresa shkrirëse të TM Për Kontratë I mbyllur
70/03 -2020 Furnizim me material për kutiat e ndihmës së parë Për Kontratë I mbyllur
75/03 -2020 Furnizim me ndërprerësa të tensionit të ulët 0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
74/03 -2020 Furnizim me koka dhe vazhduese të kabllit të TM Për Kontratë I mbyllur
69/03 - 2020 Furnizim me vegla dhe paisje pune (dorëza, dana, skalper, kaçavida) Për Kontratë I mbyllur
67/03 - 2020 Furnizim me kabëll TU XOO-A, 4x16 mm² Për Kontratë I mbyllur
66/02 - 2020 Furnizim me paisje për automjete Për Kontratë I mbyllur
54/02 - 2020 Ndërtimi i bazamentit për vendosjen e tendës - Depo Fushë Kosovë Për Kontratë I mbyllur
65/02 - 2020 Furnizim me bateri rimbushëse Për Kontratë I Anuluar
64/02 - 2020 Furnizim me instrumente per matjen e rrymes, tensionit dhe tokzimit Për Kontratë I mbyllur
63/02 - 2020 Riparim i kerrit matës për testimin e kabllove Për Kontratë I mbyllur
62/02 - 2020 Furnizim me izolator VHD 24kV Për Kontratë I mbyllur
05/01 - 2020 Furnizim me Ujë të pijshëm Për Kontratë I mbyllur
58/02-2020 Furnizim me material elektrik (papuqe,lidhese dhe kabllo) Për Kontratë I mbyllur
57/02-2020 Furnizim me gypa të betonit Për Kontratë I mbyllur
55/02-2020 Furnizim me Konteiner Zyre Për Kontratë I anuluar
53/02-2020 Furnizim me Aparat fotografik Për Kontratë I mbyllur
02/02-2020 Furnizim me telefona mobil Për Kontratë I mbyllur
54/02 - 2020 Ndërtimi i bazamentit për vendosjen e tendës - Depo Fushë Kosovë Për Kontratë I mbyllur
51/02 - 2020 Furnizim me kamera të sigurimit Për Kontratë I mbyllur
52/02 - 2020 Furnizim me qese për mbështjelljen e njehsorëve Për Kontratë I mbyllur
28/01 - 2020 Furnizim me kanal plastik, kanal metal dhe kabëll Për Kontratë I mbyllur
27/01 - 2020 Furnizim me pajisje dhe aparate elektrike Për Kontratë I mbyllur
37/01 - 2020 Furnizimi dhe montimi i dritareve dhe dyerve të aluminit Për Kontratë I mbyllur
29/01 - 2020 Furnizim me Rele, ndërprerës dhe kufizues Për Kontratë I Anuluar
35/01-2020 Furnizim me Sensor të alarmit dhe të lëvizjes Për Kontratë I mbyllur
34/01-2020 Furnizim me kabllo të fibrit optikë Për Kontratë I mbyllur
259/10 Furnizim me zinxhirë të njëfishtë dhe dyfishtë tërheqës të izolatorit Për Kontratë I mbyllur
33/01 - 2020 Shkarkues të Mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
39/01 - 2020 Furnizim me Transformator Rrymor dhe të Tensionit Për Kontratë I Anuluar
36/01 - 2020 Renovimi i katit I dhe VI - KEDS HQ Prishtinë Për Kontratë I mbyllur
31/01 - 2020 Furnizim me Pucvall Për Kontratë I mbyllur
37/01 - 2020 Furnizimi dhe montimi i dritareve dhe dyerve të aluminit Për Kontratë I mbyllur
29/01 - 2020 Furnizim me Rele, ndërprerës dhe kufizues Për Kontratë I mbyllur
32/01 - 2020 Furnizim me ndërprerës të tensionit të mesëm 20 dhe 35 kV Për Kontratë I mbyllur
27/01 - 2020 Furnizim me pajisje dhe aparate elektrike Për Kontratë I mbyllur
26/01 - 2020 Furnizim me siguresa shkrirëse Për Kontratë I mbyllur
05/01 - 2020 Furnizim me Ujë të pijshëm Për Kontratë I mbyllur
305/12-2019 Furnizim me Karrika Për Kontratë I Anuluar
23/01-2020 Furnizim me Letër A4 Për Kontratë I mbyllur
21/01-2020 Furnizim me Motora për Ndërprerësa Për Kontratë I anuluar
20/01-2020 Furnizim me Zbarra Për Kontratë I mbyllur
19/01-2020 Furnizim me Motora për Ndërprerësa Për Kontratë I mbyllur
18/01-2020 Furnizim me Bobinë Hapëse/Mbyllëse për ndërprerësa Për Kontratë I mbyllur
17/01-2020 Furnizim me Transformator Rrymor Toroidal Për Kontratë I mbyllur
08/01-2020 Furnizim me konektorë të ndërprerësit Për Kontratë I mbyllur
25/01 -2020 Shërbim për DATA CENTER Për Kontratë I anuluar
15/01 -2020 Furnizim me Siguresa automatike dhe material për sinjalizim Për Kontratë I mbyllur
14/01 -2020 Furnizim me Izolator të tensionit të mesëm Për Kontratë I mbyllur
13/01 -2020 Furnizim me Ridrejtues dhe bateri Për Kontratë I mbyllur
12/01 -2020 Furnizim me vaj për transformator Për Kontratë I mbyllur
11/01 -2020 Furnizim me ndërprerës të tensionit të mesëm Për Kontratë I mbyllur
06/01 -2020 Furnizim me Material të imët elektrik Për Kontratë I mbyllur
09/01-2020 Furnizim me Kabëll Për Kontratë I mbyllur
03/01-2020 Material elektrik ( gypa neoni) Për Kontratë I mbyllur
02/01-2020 Furnizim me Time Attendance Për Kontratë I Anuluar
276/11 -2019 Furnizim me Laptopë ASUS Për Kontratë I mbyllur
301/12 -2019 Renovimi i tualeteve në ndërtesën - KEDS HQ Prishtinë Për Kontratë I mbyllur
303/12 -2019 Furnizim me Video Projektor, TV dhe material percjelles Për Kontratë I mbyllur
296/12 -2019 Furnizim me Foto Aparate Për Kontratë I mbyllur
296/12 -2019 Furnizim me Foto Aparate Për Kontratë I mbyllur
276/11 -2019 Furnizim me Laptopë ASUS Për Kontratë I mbyllur
304/12 -2019 Insulator N95 and Cross Arm Për Kontratë I mbyllur
306/12 -2019 Transportimi I Transformatorëve Brenda Deposë në Fushë Kosovë” Për Kontratë I mbyllur
297/12 -2019 Furnizim me Ruter Cisco Për Kontratë I mbyllur
303/12 -2019 Furnizim me Video Projektor, TV dhe material percjelles Për Kontratë I mbyllur
296/12 -2019 Furnizim me Foto Aparate Për Kontratë I mbyllur
299/12 -2019 Pajisje sigurie Për Kontratë I mbyllur
298/12 -2019 Supply with Time Attendance / Access Control Terminals Për Kontratë I mbyllur
301/12 -2019 Renovimi i tualeteve në ndërtesën - KEDS HQ Prishtinë Për Parakualifikim I Anuluar
289/12 -2019 GSM Gateway - Yeastar Neogate TG800 GSM Gateway Për Kontratë I mbyllur
290/12 -2019 PhonEX - SUP - 12 (Maintenance and Technical Support) Për Kontratë I mbyllur
286/12 -2019 Rev:01 Furnizim me Lansweeper Licence Për Kontratë I mbyllur
285/12 – 2019 Rev01 Supply with License McAfee Websecurity Për Kontratë I mbyllur
292/12-2019 Material të ndryshëm Për Kontratë I mbyllur
293/12-2019 Material Ndërtimor Për Kontratë I mbyllur
297/12 -2019 Furnizim me Ruter Cisco Për Kontratë I mbyllur
300/12 – 2019 Rent a Car Për Kontratë I mbyllur
287/12-2019 Karrika Statike Për Kontratë I mbyllur
288/12 -2019 New HR Software Për Kontratë I mbyllur
299/12 -2019 Pajisje sigurie Për Kontratë I mbyllur
281/11 -2019 McAfee Endpoint Protection-Antivirus Për Kontratë I mbyllur
276/11 -2019 Furnizim me Laptopë ASUS Për Kontratë I mbyllur
282/11 -2019 Furnizim me Laptopë SAMSUNG Për Kontratë I mbyllur
286/12 -2019 Rev:01 Furnizim me Lansweeper Licence Për Kontratë I mbyllur
285/12 – 2019 Rev01 Supply with License McAfee Websecurity Për Kontratë I mbyllur
297/12 -2019 Furnizim me Ruter Cisco Për Kontratë I mbyllur
292/12-2019 Different material Për Kontratë I mbyllur
293/12-2019 Material Ndërtimor Për Kontratë I mbyllur
294/12-2019 Furnizim me profile metalike Për Kontratë I mbyllur
287/12-2019 Karrika Statike Për Kontratë I mbyllur
288/12 -2019 New HR Software Për Kontratë I mbyllur
290/12 -2019 PhonEX - SUP - 12 (Maintenance and Technical Support) Për Kontratë I mbyllur
285/12 -2019 Building Web Site for KESCO Për Kontratë I mbyllur
284/12 -2019 Building Web Site for KEDS Për Kontratë I mbyllur
276/11 -2019 Furnizim me Laptopë ASUS Për Kontratë I mbyllur
282/11 -2019 Furnizim me Laptopë SAMSUNG Për Kontratë I mbyllur
289/12 -2019 GSM Gateway - Yeastar Neogate TG800 GSM Gateway Për Kontratë I mbyllur
287/12-2019 Karrika Statike Për Kontratë I mbyllur
288/12 -2019 New HR Software Për Kontratë I mbyllur
285/12 - 2019 Supply with License McAfee Websecurity Për Kontratë I mbyllur
286/12 -2019 Furnizim me Lansweeper Licence Për Kontratë I mbyllur
280/11 -2019 Furnizim me Invertar për zyre Për Kontratë I mbyllur
282/11 -2019 Furnizim me Laptopë SAMSUNG Për Kontratë I mbyllur
276/11 -2019 Furnizim me Laptopë ASUS Për Kontratë I mbyllur
281/11 -2019 McAfee Endpoint Protection-Antivirus Për Kontratë I mbyllur
285/12 -2019 Building Web Site for KESCO Për Kontratë I mbyllur
284/12 -2019 Building Web Site for KEDS Për Kontratë I mbyllur
283/12 -2019 Solar Winds product Për Kontratë I mbyllur
251/10 -2019 Riparimi dhe Mirëmbajtja e Makinerisë së Rëndë Për Kontratë I mbyllur
272/11 - 2019 M3 Batteries Për Kontratë I mbyllur
266/11 -2019 Siguresa Shkrirëse Për Kontratë I mbyllur
270/11 -2019 Kabllo Për Kontratë I mbyllur
266/11 -2019 Siguresa Shkrirëse Për Kontratë I mbyllur
262/10 -2019 Tape LTO - 5 Për Kontratë I mbyllur
261/10 -2019 Peshore Për Kontratë I mbyllur
260/10 -2019 Kleme dhe Shtrenguese Për Kontratë I mbyllur
265/11 - 2019 LOT 3 Riparimi i kulmit në Objektin e Drejtorisë_MITROVICË Për Kontratë I mbyllur
264/11 - 2019 LOT 2 Riparimi i kulmit Objekti NS XERXA 35/10 kV Për Kontratë I mbyllur
263/11 - 2019 LOT 1 Riparimi i kulmit në Objektin e Sherbimit Teknik_FUSHË KOSOVË Për Kontratë I mbyllur
261/10 -2019 Peshore Për Kontratë I mbyllur
260/10 -2019 Kleme dhe Shtrenguese Për Kontratë I mbyllur
258/10 -2019 Kapak pusete Për Kontratë I anuluar
257/10 -2019 Furnizim me llaptopë Për Kontratë I mbyllur
187/07 -2019 Shërbime të Shpedicionit Për Kontratë I mbyllur
251/10 -2019 Riparimi dhe Mirëmbajtja e Makinerisë së Rëndë - Parakualifikim Për Parakualifikim I mbyllur