KEDS broji preko 600 potrošača i naša težnja je da uvek, na svakom mestu i u svako vreme, vama budemo na raspolaganju.

Prema pravilima na raspolaganju, svaki vaš zahtev mora da se podnese kompaniji koja vas snabdeva električnom energijom. Te zahteve prima vaš snabdevač koje zatim, u zavisnosti od zahteva, tretira KEDS. Svaki zahtev se tretira uz visok prioritet. KEDS nakon tretiranja zahteva opisuje sve postupke koji su preduzeti i koje treba da preduzmu KEDS i potrošač. Razmotrenu dokumentaciju KEDS šalje vašem snabdevaču koji je odgovoran da vam da konačan odgovor u vezi sa zahtevom koji ste podneli.

U nastavku su navedeni konkretni koraci za podnošenje zahteva i žalbi:

  1. Pojavite se na šalterima za usluge potrošača.
  2. Popunite podatke o potrošaču.
  3. Stavite znak (kliknite na osenčeni kvadrat) kako biste specifikovali vrstu zahteva, kako je opisano u formularu.
  4. Upišite neki podatak koji može da nam pomogne u pravičnijem razmatranju vašeg zahteva.
  5. Potpišite formular i upišite datum.
  6. Tokom predaje formulara, službenik na šalteru će vam dati referentni broj kojim se može dokazati da ste podneli zahtev/ žalbu.

KEDS razmatra i tretira sve zahteve i žalbe potrošača. Zahtevi koji se mogu podneti kod snabdevača koji će ih proslediti KEDS-u na razmatranje, su sledeći:

Povećanje kapaciteta

Svaki postojeći potrošač može podneti zahtev za povećanje maksimalne angažovane snage, od one koja mu je dozvoljena. Takve zahteve treba predati na šalterima snabdevača, prilažući mu i razmotreni električni projekat objekta, za koji se zahteva povećanje maksimalne angažovane snage. Takvi slučajevi će podleći procesima elektro-energetske saglasnosti kao i komercijalni potrošači sa snagom iznad 15kW.

Zahtev za inspekciju merne tačke

Prema pravilima na raspolaganju, većima vaših zahteva kao postojećih potrošača mora da se podnese u kompaniji koja vas snabdeva električnom energijom. Ove zahteve prima vaš snabdevač i zatim, u zavisnosti od zahteva tretira ih KEDS. 

Zahtev za očitavanje merne tačke

Prema pravilima na raspolaganju, većima vaših zahteva kao postojećih potrošača mora da se podnese u kompaniji koja vas snabdeva električnom energijom. Ove zahteve prima vaš snabdevač i zatim, u zavisnosti od zahteva tretira ih KEDS.

Zahtev za testiranje brojila i/ili zamenu brojila

Prema pravilima na raspolaganju, većima vaših zahteva kao postojećih potrošača mora da se podnese u kompaniji koja vas snabdeva električnom energijom. Ove zahteve prima vaš snabdevač i zatim, u zavisnosti od zahteva tretira ih KEDS.

Zahtev za ponovno plombiranje

Prema pravilima na raspolaganju, većima vaših zahteva kao postojećih potrošača mora da se podnese u kompaniji koja vas snabdeva električnom energijom. Ove zahteve prima vaš snabdevač i zatim, u zavisnosti od zahteva tretira ih KEDS.

Zahtev za isključivanje/ ponovno priključivanje

Prema pravilima na raspolaganju, većima vaših zahteva kao postojećih potrošača mora da se podnese u kompaniji koja vas snabdeva električnom energijom. Ove zahteve prima vaš snabdevač i zatim, u zavisnosti od zahteva tretira ih KEDS.

Zahtev za premeštaj stubova, električne mreže ili trafo stanica

Prema pravilima na raspolaganju, većima vaših zahteva kao postojećih potrošača mora da se podnese u kompaniji koja vas snabdeva električnom energijom. Ove zahteve prima vaš snabdevač i zatim, u zavisnosti od zahteva tretira ih KEDS.