Ako imate potrebu da uredite jedan novi priključak sa električnom energijom za vaš objekat ili vašu imovinu, onda je važno da preuzmete inicijativu i sledite neophodne korake, koje ćete pronaći objašnjene u ovom članku.

Unapred je važno da znate kapacitet energije koji vam je potreban, kao i da li se objekat nalazi u servisnom području.

Šta znači ovo zadnje? Drugim rečima, kada je vaš objekat u onoj teritoriji ili području gde je distributivna mreža KEDS-a već položena.

Medjutim, može li KEDS da proširi električnu mrežu ako se jedan objekat nalazi dalje od 100 metara od zadnjeg stuba električne energije, odnosno, dalje od područja položene mreže KEDS-a?

Ako potrošač ispunjava jedan od ova dva kriterijuma: Zahteva električnu energiju sa kapacitetom večom od 15 kW ili električna mreža KEDS-a treba da se proširi da bi napajala objekat za koji jedan potencijalni potrošač podnosi zahtev, onda se u ova oba slučaja, prijava se mora izvršiti preko elektro-energetske saglasnosti.

Priključci električne energije preko elektro-energetske saglasnosti su složenije prirode i u tehničkoj terminologiji poznate su kao duboke veze.

Takvim se smatraju svi oni priključci koji imaju potrebe za veći kapacitet električne energije, dakle više od 15 kW ili imaju potrebu za proširenje električne energije, nezavisno od njihove potrebe za energijom koja može biti manja od 15 kW.

U dubokim priključcima mogu se obuhvatiti industrijalni, komercijalni, kolektivni, kućni objekti, i dr.

Svi oni potencijalni potrošači koji žele da apliciraju za duboke priljučke, treba da podnesu zahtev fizičkim pojavljivanjem u šalterima KEDS-a.

Zbog ovog razloga je važno da jasno navedete vaše potrebe za električnu energiju u zahtevu koji podnosite, posebno da nam pokažete kapacitet energije koji je vama potreban da bi uspešno obavili aktivnost koju vi imate u planu.

To je zato što informacije koje vi dajete, pomažu nam da pružimo najprikladnije tehničko rešenje za priključenje vašeg objekta.

Koji su dokumenti koje trebate imati sa sobom kada podnosite jedan takav zahtev?

Potreban je identifikacioni dokumenat osobe koja podnosi zahtev, ili ovlašćenje beležnika ako podnosite zahtev za nekog drugog. Za ove priključke se zahteva i električni projekat unutrašnjih instalacija objekta (u kojem se sumira konačni potrebni kapacitet električne energije) za koji se traži priključenje.

Pošto se podnese zahtev u našim šalterima, inženjeri KEDS-a treba prvo da vrše inspekciju terena, da bi procenili mogućnost priključenja i imajući u vidu tehničke podatke postojeće mreže, sačine jedan dokumenat u kojem je opisnao tehničko rešenje za priključenje objekta nazvana elektro energtska saglasnost.

Pre povlaćenja elektro-energetske saglasnosti, dužni ste da platite račun u kojem su obuhvaćeni troškovi za potrebni kapacitet i troškove za usluge priključenja.

Zadnji korak je potpisivanje ugovora za snabdevanje sa jednim od licenciranih snabdevača pre nego li se vaš objekat konačno energizuje.

Šta se dešava ako potencijalni potrošač ima potrebe za veći kapacitet električne energije, kapacitet koji elektro-energetski uredjaji (trafostanice, električne linije) ne mogu da obezbede?

U slučajevima kada elektro-energetski uredjaji nemaju dovoljan kapacitet da bi pokrili energetski zahtev potencijalnog potrošača, ovaj potrošač je dužan da pokrije troškove povećanja postojećih kapaciteta ili u slučaju nedovoljnih trafostanica može izabrati izgradnju trafostanice samo za svoje potrebe.

U takvim vezama potrebne investicije za priključenje uvek se pokrivaju od strane osobe koja je podnela zahtev za elektro-energetsku saglasnost.

Ovo podrazumeva da podnosilac zahteva pokriva sve troškove priključenja i potrebnog materijala koji su potrebni tokom priključenja električne energije.

Iznos troškova investicije u cilju sprovodjenja uslova priključenja razlikuje se zavisno od kapaciteta energije koja se zahteva, kao i okolnostima koje su na terenu.