POLITIKAT E PRIVATËSISË

Data e hyrjes në fuqi: 04.02.2020

KEDS (“ne”) menaxhon faqen e internetit https://keds-energy.com ("Shërbimi"). Kjo faqe ju informon për politikat tona në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe shpalosjen e të dhënave personale kur përdorni Shërbimin tonë dhe zgjedhjet që keni lidhur me ato të dhëna.  Ne përdorim të dhënat tuaja për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtat kuptime si në Termet dhe Kushtet tona, të çasshme nga https://keds-energy.com.

Lexoni Politikat e Privatësisë: