DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 84/03-2021
Emërtimi i tenderit: Projektet per perforcim te rrjetit te distribucionit
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER PARAKUALIFIKIM
Lloji i kontratës: 3-Pune
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 15.03.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 25.03.2021 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 23.03.2021
Ankesat te dorezohen deri me: 19.03.2021
Tërheqja e Tenderit: 22.03.2021
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës