DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 89/03-2020 Rev02
Emërtimi i tenderit: Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave Renault të KEDS
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER PARAKUALIFIKIM
Lloji i kontratës: 2- SHËRBIM
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 23.07.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 03.08.2020 15:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 31.07.2020
Ankesat te dorezohen deri me: 27.07.2020
Tërheqja e Tenderit: 30.07.2020
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës