Foto Galeria
  • Punime në terren
  • Ngjarje
  • Imazhe nga KEDS
Shtrirja e kabllove 10 kv ne kanalin kabllovik, korrik 2016
Vendosja e trafo-shtyllës në Bubavec, korrik 2016
Trafostacioni kulle para dhe pas montimit te dyerve metalike, korrik 2016
Rrjeti 10 kV me shtylla te vjetra te drurit dhe te rejat te betonit, korrik 2016
Projekti ne Gushafce-I, I,III,, korrik 2016
Ndrrimi transformatorit në Gjakovë-para dhe pas, korrik 2016
Nderrimi shtyllës në Runikë-para dhe pas, korrik 2016
Nderrimi shtyllës në LP Pozherani-para dhe pas, korrik 2016
Nderrimi shtylles ne fshatin Bubavec, para dhe pas, korrik 2016
Nderrimi shtylles ne Bubavec, para dhe pas, korrik 2016
Nderrimi i ormanit TU TS-Rashkoc para dhe pas, korrik 2016
Montimi i ndarsit linjor LP Ponosheci para dhe pas, korrik 2016
Gjendja para dhe pas montimit te ndaresit linjor ne TS Sh, korrik 2016
Gjendja e rrjetit 10 kV me shtylla te vjetra te drurit dhe pas me shtylla te reja te betonit, korrik 2016
Gjendja para dhe pas pas nderrimit te kokave kabllore furnizuese te transformatorit ne anen e TU, qershor 2016
Gjendja e TS para dhe pas ndrrimit te Transformatorit te mbingarkuar, qershor 2016
Gjendja e trafostacionit para dhe pas nderrimit te Transformatorit te mbingarkuar, qershor 2016
Gjendja e Trafostacionit para demolimit te TS te vjeter dhe montimit te riut, qershor 2016
Gjendja e rrjetit TU para demontimit te shtyllave te drurit dhe pas montimit ne shtyllen e re te betonit, qershor 2016
Gjendja e rrjetit TM dhe TU para dhe pas vendosjes ne shtylla te reja te betonit, qershor 2016
Gjendja e rrjetit TM ne shtylla te vjetra te drurit dhe pas vendosjes ne shtylla te betonit, qershor 2016
Gjendja e rrjetit TM para dhe pas vendosjes ne shtylla te reja te betonit, qershor 2016
Zevendesimi i shtylles se drurit ne projektin TU ne Rastavice, qershor 2016
Betonimi i bazamentit te shtylles metalike ne linjen 35 kV, qershor 2016
Gjendja e trafostacionit para dhe pas dislokimit ne Shillove-Gjilan,qershor 2016
Gjendja e rrjetit para demontimit te shtyllave te drurit dhe pas demontimit te rrjetit te vjeter, qershor 2016
Gjendja e rrjetit para dhe pas instalimit te ndaresit linjor 10kV, qershor 2016
Ekipi i mirembajtjes gjate revizionit te rrjetit TM dhe TU, qershor 2016
Gjate montimit te rrjetrit TM dhe TU ne shtylla te reja te betonit, qershor 2016
Gjendja e trafostacionit para dhe pas dislokimit ne Babaj Bokes-Gjakove, qershor 2016
Rrjeti TU para demontimit te shtylles se demtuar te drurit, qershor 2016
Ekipi i Mirembajtjes duke punuar ne ndertimin e segmentit 10 kV Penuh ne LP 10 kV Fshatrat 2, qershor 2016
Ekipi mirembajtjes duke punuar ne projektin MMO ne Vushtrri, qershor 2016
Gjendja ne trafosatcionin shtylle pas vendosjes se ormanit ne projektin e Montimit te ormaneve TU tek konsumatoret komerciale, maj 2016
Montimi i shtyllave te reja ne LP 10 kV Kllokoti-degezimi i ri 10 kV Skifteraj, maj 2016
Zevendesimi i percuesve ajror me rrjet TU ajror kabllor, maj 2016
Monimi I rrjetit TU ajror kabllor ne shtyle te re te betonit, maj 2016
Gjate punimeve ne rrjet ne shtyllat e reja ne LP 10 kV Cermjani-degezimi i ri 10 kV Gergoc, maj 2016
Montimi I ndaresit 10kV ne trafostacion, maj 2016
Instalimi I rrjetit TU ajror kabllor dhe demontimin e rrjetit te vjetruar me percues, maj 2016
Ekipi i Mirembajtjes duke punuar ne montimin e rrjetit TU ajror kabllor, maj 2016
Montimi I konzollave metalike ne LP 10 kV Cermjani-degezimi i ri 10 kV Gergoc, maj 2016
TS blinda e re para dhe gjate montimit te stabilimenevte TM dhe TU, maj 2016
Trafosatcioni shtylle para dhe pas nderrimit te transformatorit te mbingarkuar, maj 2016
Gjendja e rrjetit TU para dhe pasdemontimit te shtylles se demtuar te drurit, maj 2016
Gjendja e rrjetit TM dhe TU para dhe pas montimit te shtylles lineare te betonit, maj 2016
Gjendja e rrjetit 10 kV para dhe pas nderrimit te shtylles se demtuar te drurit, maj 2016
Gjendja e rrjetit 10 kV ne trafostacion para dhe pas nderrimit te transormatorit te mbingarkuar, maj 2016
Vendosja e ormanit ne Ranilluge- para dhe pas, prill 2016
Rregullimi tokezimit ne Debelldeh, prill 2016
Perforcimi i tokzimeve TS-Gergoci , prill 2016
Perforcimi i tokzimeve TS-Bardhaniq, prill 2016
Ngritja e shtyllave ne projektin e Cermjanit- para dhe pas, prill 2016
Nderrimi shtylles ne Terpeze-para dhe pas, prill 2016
Nderrimi shtylles ne Sllatine-para dhe pas_2, prill 2016
Nderrimi shtylles ne Pozheran-para dhe pas, prill 2016
Nderrimi shtylles ne Muqiverc-para dhe pas, prill 2016
Nderrimi shtylles ne LP Uglarit-para dhe pas, prill 2016
Nderrimi shtylles ne LP Sllatina-para dhe pas, prill 2016
Nderrimi shtyllave ne LP Zhegra-para dhe pas
Nderrimi i transformatorit ne TS Smolica 1, para dhe pas, prill 2016
Nderrimi i Transformatorit ne TS-Janqisht, para dhe pas, prill 2016
Nderrimi i transformarotrit ne TS-Drenoci 2 para dhe pas, prill 2016
Nderrimi i transformatorit ne TS - Lipovec para dhe gjate, prill 2016
Nderrimi i shtylles në LP Terpeza, prill 2016
Nderrimi i ormanit TS Maxharraj para dhe pas, prill 2016
Nderrimi i ormanit TU TS - Sheremet para dhe pas, prill 2016
Ngritja e shtyllave ne projektin ne Skifteraj-para dhe pas, prill 2016
Matja e tokezimit mbrojtes në Debelldeh
Demontimi i rrjetave të dyfishta TS-Morinë para dhe pas_2, prill 2016
Demontimi i rrjetave te dyfishta TS-Morine para dhe pas, prill 2016
Montimi i ndaresit linjor ne Zhegovc-para dhe pas, prill 2016
Projekti Sigurimi Social- mars 2016
Projekti MMO 2014-TS Javori, mars 2016
Projekti i Makovcit-mars 2016
Nderrimi shtylles ne Parallove-para dhe pas, mars 2016
Ndrrimi shtylles ne LP Qirezi- para dhe pas , mars 2016
Nderrimi shtylles në LP Bresalcit- mars 2016
Nderrimi shtylles ne Bresalce-para dhe pas, mars 2016
Nderrimi shtyllave në Pozheran-para dhe pas, mars 2016
Nderrimi ormanit ne Zllopeke-para dhe pas, mars 2016
Montimi i shtylles se betonit Piskote, para dhe pas, mars 2016
Montimi i izolatoreve para dhe pas, mars 2016
Instali i kabllit ABC – Deve, mars 2016
Dislokimi trafos në TS Shkolla Hajvali-para dhe pas, mars 2016
Dislokimi trafos ne Skifteraj, mars 2016
Riparimi ormanit ne Drenas-para dhe pas, shkurt 2016
Projekti ne Zym te Hasit –para dhe pas, shkurt 2016
Projekti KQZ, para dhe pas, shkurt 2016
Ndrrimi shtylles në Shipashnice 2-para dhe pas, shkurt 2016
Ndrrimi shtylles ne Mramor I- para dhe pas, shkurt 2016
Nderrimi shtylles ne Capar-para dhe pas, shkurt 2016
Nderrimi ormanit ne Stubell-para dhe pas, shkurt 2016
Nderrimi ormanit në Skifteraj-para dhe pas, shkurt 2016
Nderrimi ormanit në Dumnice-para dhe pas, shkurt 2016
Nderrimi i transformatorit të mbingarkuar 630 kVA, para dhe pas, shkurt 2016
Nderrimi i shtyllave në LP Skivjani para dhe pas, shkurt 2016
Nderrimi i izolatoreve LP Dobroshi para dhe pas, shkurt 2016
Montimi i ndarsit LP Kijeva-para dhe pas , shkurt 2016
Nderrimi shtylles ne Vragoli,para dhe pas, shkurt 2016
Nderrimi i transformatorit ne Ponoshec-para dhe pas
Nderrimi i transformatorit ne Pacaj-para dhe pas
Nderrimi i transformatorit ne Dobratin-para dhe pas
Nderrimi i shkarkuesve te mbitensionit-para dhe pas
Nderrimi i percuesve ne Dejni-para dhe pas
Nderrimi i izolatereve ne LP Ura e Terzive,para dhe pas
Nderrimi i transformatorit Skivjan-para dhe pas
Nderrimi i transformatorit Skivjan (Selimaj)-para dhe pas
Nderrimi i shtylles ne Muqivrce-para dhe pas
Nderrimi i shtylles ne Livoc-para dhe pas
Nderrimi i shtylles ne Hogosht-para dhe pas
Nderrimi i shtylles ne Bince-para dhe pas
Nderrimi i shtylles ne Kamenice-para dhe pas
Nderrimi i percuesit ne Bodrige-paradhe pas
Vendosja e shtylles ne Kranidell, para dhe pas, dhjetor 2015
Vendosja e ndaresit linjor ne LP Hugosht, dhjetor 2015
Rregullimi i tensionit te ulet, Lagjja e Re Kacanik, dhjetor 2015
Pune te mirembajtjes ne rr. Wiliam Woker, Ferizaj, dhjetor 2015
Nderrimi i transformatorit ne Varosh, gjate dhe pas, dhjetor 2015
Nderrimi i transformatorit ne Dramjake, para dhe pas, dhjetor 2015
Nderrimi i shtylles ne Skifteraj, dhjetor 2015
Nderrimi i shtylles ne Reshan, para dhe pas_dhjetor 2015
Nderrimi i shtylles ne LP Hugosht para dhe pas,dhjetor 2015
Kalimi nga TS i Drurit ne TSSH ne Lubavec, para dhe pas, dhjetor 2015
Demontimi i shtylles ne Begunce, para dhe pas, dhjetor 2015
Nderrimi i transformatorit te Xhamia ne Mirosale, dhjetor 2015
Nderrimi i transformatorit te mbingarkuar ne Gjakove para dhe pas
Vendosja e shtylles ne Distriktin e Ferizajt_nentor 2015
Nderrimi i shtylles ne LP Rahoveci para dhe pas_nentor 2015
Nderrimi i shtylles ne LP Zhegra para dhe pas_nentor 2015
Nderrimi i transformatorit te mbingarkuar Malisheve_nentor 2015
Rregullimi i tokezimeve ne Prishtine_nentor 2015
Vendosja e kthinave ne Gjilan_nentor 2015
Nderrimi i transformatorit te mbingarkuar ne Gjakove para dhe pas_nentor 2015
Ndertimi I trafostacionit te ri ne Beljan-Dushkaje(Kacanik)_ tetor 2015_DFE_3
Ndertimi I trafostacionit te ri ne Beljan-Dushkaje(Kacanik)_ tetor 2015_DFE _2
Ndertimi I trafostacionit te ri ne Beljan-Dushkaje(Kacanik)_tetor 2015_DFE_1
Zevendesimi i shtyllave dhe dislokimi i segmentit Gacke-Baince_tetor 2015_ DFE _2
Zevendesimi i shtyllave dhe dislokimi i segmentit Gacke-Baince_tetor 2015_ DFE _1
Ekipi i mirembajtjes ne Gjilan
Montimi i shtyllave te reja metalike dhe demontimi I shtyllave te vjetra ne rrjetin 35 kV, Gjakove- Xerxe (para & pas)
Montimi I shtyllave te reja dhe demontimi i shtyllave te vjetra, Mramor –Slivove (para& pas)
Montimi I shtyllave te reja dhe demontimi I shtyllave te vjetra, Terpeze (para& pas)
Montimi I shtyllave te reja dhe demontimi I shtyllave te vjetra, Laushe (para & pas)
Nderrimi i transformatorit ne Viti_2
Nderrimi i transformatorit ne Viti_1
Nderrimi I kthinave ne Fushe-Kosove
Zhvendosja e njehsoreve jashte (MMO)_Decan _2
Zhvendosja e njehsoreve jashte (MMO)_Decan _1
Pastrimi i trasese ne Kodradiq
Investime ne rrjetin e Zhegres_2
Investime ne rrjetin e Zhegres_1
Investime ne rrjetin ne Shterpce_3
Investime ne rrjetin ne Shterpce_2
Investime ne rrjetin ne Shterpce_1
Investime ne rrjetin e Prishtines _2
Investime ne rrjetin e Prishtines _1
Vendosja e shtylles ne Sllatine te Vitise
Punime ne Distriktin e Prizrenit
Vendosja e ormanit TU ne TS Alshiqet
Vendosja e L-profilave ne LP Perlepnices
Realizimi I projektit MMO ne Rahovec
Pastrimi i trasave ne Gjilan
Punime ne LP 35kV Kllokot –Lladove_2
Punime ne LP 35kV Kllokote - Lladove _1
Punime ne LP 35kV Gjilani_ Novobrde
Punimet ne kthinat_Zhur _2
Punimet ne kthinat_ Zhur _1
Gjendja pas montimit të shtyllave te reja ne LP 10 kV
Gjendja e rrjetit pas revizionit te LP 10 kV
Montimi i shtyllave te reja te LP 10 kV
Montimi I rrjetit te tensionit te mesem dhe te ulet ne shtylle kendore betoni _ Gllobar
Montimi I lidhjeve kabllore ne Dumnice, Podujeve
Montimi I rrjetit 10 kV ne shtylle betony
Rregullimi i prishjeve ne rrjet_2
Rregullimi i prishjeve ne rrjet_1
Gjate punimeve ne Prekoc
Demontimi I shtyllave ne Viti_pas
Demontimi I shtyllave ne Viti_para
Verilindja e Rahovecit me sherbime me kualitative_2
Verilindja e Rahovecit me sherbime me kualitative_1
Kciqi me rrjet te ri_2
Kciqi me rrjet te ri_1
KEDS dyfishon kapacitetet e shperndarjes per rajonin e Vrrinit_2
KEDS dyfishon kapacitetet e shperndarjes per rajonin e Vrrinit_1
KEDS rregulloi tensionin per Llashticen e Gjilanit_3
KEDS rregulloi tensionin per Llashticen e Gjilanit_2
KEDS rregulloi tensionin per Llashticen e Gjilanit_1
KEDS rregullon tensionin per te gjithe konsumatoret_2
KEDS rregullon tensionin per te gjithe konsumatoret_1
Nga investimi i KEDS-it perfituan mijera konsumatore ne Ferizaj_2
Nga investimi i KEDS-it perfituan mijera konsumatore ne Ferizaj_1
Aktivitetet e Departamentit te Mirembajtjes , shkurt 2015_Vendosja e bazave dhe siguresave_ Batllave
Aktivitetet e Departamentit te Mirembajtjes, shkurt 2015_Vendosja e bazave dhe siguresave_ LLuzhan
Aktivitetet e Departamentit te Mirembajtjes, shkurt 2015 _rregullimi i ormanit te TU ne Stanovce
Gjatë punimeve në vendosjen e trafostacioneve shtylle ne Stanovc
Aktivitetet e Departamentit te Mirembajtjes, shkurt 2015_para dhe pas vendosjes se siguresave ne TS Sllatine_Viti
Aktivitetet e Departamentit te Mirembajtjes, shkurt 2015 _para dhe pas vendosjes se ndaresit linjor ne Kamenice
Aktivitetet e Departamentit te Mirembajtjes, shkurt 2015 _para dhe pas vendosjes se ormanit te TU_Prishtine
Aktivitetet e Departamentit te Mirembajtjes, shkurt 2015_para dhe pas vendosjes se ormanit te TU_Livoc
Riparimi i 12 shtyllave ne Degezimin e Kovaqices 10 kV Shala_2
Riparimi i shtylles se tensionit te larte ne Smallushe_1
Riparimi i shtylles se tensionit te larte ne Smallushe_2
Ekipet per rregullimin e prishjeve ne terren _6
Ekipet per rregullimin e prishjeve ne terren_2
Riparimi i 12 shtyllave ne Degezimin e Kovaqices 10 kV Shala_1
Ekipet per rregullimin e prishjeve ne terren_4
Ekipet per rregullimin e prishjeve ne terren_6
Riparimi i 12 shtyllave ne Degezimin e Kovaqices 10 kV Shala_3
Ekipet per rregullimin e prishjeve ne terren _1
Ekipet per rregullimin e prishjeve ne terren_3
Ekipet per rregullimin e prishjeve ne terren _5
Aktivitetet e rregullta te mirembajtjes gjate shkurtit 2015_3
Aktivitetet e rregullta te mirembajtjes gjate shkurtit 2015_2
Aktivitetet e rregullta te mirembajtjes gjate shkurtit 2015_1
Ekipet e KEDS-it duke rreguluar prishjet ne kushtet e veshtira klimatike _1
Ekipet e KEDS-it duke rreguluar prishjet ne kushtet e veshtira klimatike _3
Ekipet e KEDS-it duke rreguluar prishjet ne kushtet e veshtira klimatike _2
Ekipet e KEDS-it duke rreguluar prishjet ne kushtet e veshtira klimatike _4
Aktivitetet e rregullta të mirëmbajtjes gjatë janarit 2015_9
Aktivitetet e rregullta të mirëmbajtjes gjatë janarit 2015_8
Aktivitetet e rregullta të mirëmbajtjes gjatë janarit 2015_7
Aktivitetet e rregullta të mirëmbajtjes gjatë janarit 2015_6
Aktivitetet e rregullta të mirëmbajtjes gjatë janarit 2015_5
Aktivitetet e rregullta të mirëmbajtjes gjatë janarit 2015_4
Aktivitetet e rregullta të mirëmbajtjes gjatë janarit 2015_3
Aktivitetet e rregullta të mirëmbajtjes gjatë janarit 2015_2
Aktivitetet e rregullta të mirëmbajtjes gjatë janarit 2015_1
Ekipet e KEDS-it duke rregulluar prishjet e shkaktuara nga te reshurat dhe ererat e forta_3
Ekipet e KEDS-it duke rregulluar prishjet e shkaktuara nga te reshurat dhe ererat e forta_2
Ekipet e KEDS-it duke rregulluar prishjet e shkaktuara nga te reshurat dhe ererat e forta_1
Riparimi i shtyllave te drurit ne degezimin Vllahi –Selac_3
Riparimi i shtyllave te drurit ne degezimin Vllahi –Selac_2
Riparimi i shtyllave te drurit ne degezimin Vllahi –Selac_1
Gjate punimeve ne demolimin e shtyllave te drurit, projekti MMO Vragoli_Fushe-Kosove
Gjate intervenimit ne eliminimin e prishjeve ne rrjetin 0.4 kV
Vendosja e Stabilimentit Shpërndarës para Stacionit të Policisë_Obiliq
Gjate punimeve ne montimin e shkarkuesve te mbitensionit ne rrjetin 10 kV
Betonimi I bazamentit per shtylle betoni ne_Prishtine
Gjatë montimit të transformatorit në trafostacionin e Ri ne Llapushnik
Gjate punimeve ne demontimin e shtylles se vjeter te drurit ne lagjen Dheu i Bardhe_Gjilan
Instalimi I kthines se re e cila eshte shume e vjeteruar dhe minimizimi i shkaqeve te prishjes.
Punimet ne montimin e shkarkuesve te mbitensionit ne rrjetin 10 kV
During the works in elimination of failures in network 0.4 kV_Prishtine
Para dhe pas intervenimit ne eliminimin e prishjeve ne rrjetin 0.4 kV_Prishtine
Drejtimi i shtylles se betonit kendor ne rrjetin 10 kV_Janjeve
Gjate montimit te transformatorit ne TS Shtylle Palestra Sportive_Obiliq
Montimit i konstruksionit metalik-blinde ne trafostacionin Udhekryqi ne Fushe-Kosove
Montimi i kokave kabllovike në kthinat tensinonit te mesem ne trafostacionin Udhekryqi_ Fushe-Kosove
Rrjeti i TM dhe TU i montuar ne shtyllen e re bartese te betonit ne rr.Rezmi Azemi _Prizren
Lagjja Dardania 8_Gjendja e rrjetit 0.4 kV ajror pas vendosjes se kabllos dhe pas montimit ne shtylle betoni
Rrjeti 10kV para dhe pas montimit konsutksionit te ri metalik ne Pogragje_Gjilan
Gjendja e rrjetit pas dislokimit të Trafostacionit ne konstruksion te ri metalik
Gjendja e trafosacionit para dhe pas nderrimit te ormanit te tensionit te ulet ne Bardhosh _Prishtine
Ndaresi linjor i montuar ne LP 10 kV Malisheva_Gjilan
Gjendja e rrjetit 10 kV para dhe pas montimit te shtylles se re te drurit ne LP 10 kV Hogoshti _degezimi Karanidell _Kamenice
Vendsoja e shtylles se re ne Budrike, LP Kllokot_Skifteraj
Vendosja e siguresave dhe shkarkueseve ne TS Brod, Gjonaj_ Ferizaj
Riparimi i ormanit ne fshatin Telaqet ne Mitrovice
Pergatitja e kokave kabllovike_Gjakove
Pastrimi i trasese ne LP Mramor_Slivove
Montimi i rrjetit ne shtyllat e reja te konstruksionit ne LP e ri 10 kV
Rregullimi i fazes se dyte te keputur _LP 35 kV Koliq_Batllave
Kalimi i transformatorit nga shtylla e drurit ne konstruksion metalik
Kalimi i LP Ajror ne nentokesor LP Gjakova 3
Vendosja e shtylles se re ne LP Mramor_Slivove
Gjate punimeve ne TSSH Guska 1_Gjakove
Matja e tokezimit punues ne Daljen e Livocit
Vendosja e shtylles se konstruksionit metalik per montimin e trafostacionit
Vendosja e gypave per shtylla betoni
Vendosja dhe drejtimi i shtylles bartese te betonit ne rrjetin 10 kV
Riparimi i ormanit 0.4 kV ne trafostacion
Montimi i transformatorit nga TS shtylla portal druri ne TS shtylle kontruksioni metalik
Montimi i ormanit 0.4 kV ne trafostacion
Montimi i izolatoreve VHD 20kVne konzolle metalike
Montimi i bazave te siguresave 0.4kV
Kalimi i rrjetit 10kV dhe 0.4kV nga shtylla e demtuar e drurit ne shtylle te re betoni
Drejtimi i shtylles kendore te betonit
Demontimi shtylles se drurit tipi piramide
Demontimi i rrjetit 10kV nga shtylla e demtuar e drurit
Montimi i rrjetit TU ne shtylle betoni
Demontimi i rrjetit 10 kV nga shtylla e demtuar e drurit
Demontimi i rrjetit 10kV nga TS nga shtylla druri e tipit portal
Finalizohet largpercuesi i Gadimes_2
Depoja e re ne Mitrovice
Fillojne punen studentet e KEDS Akademise
Puna ne terren
KEDS me korpa te reja_2
KEDS me korpa te reja_1
Investime ne lagpercues_Peje
Takimi me komunat_ Kline
Takimi me komunat_Suhareke
Finalizohet largpercuesi i Gadimes_3
Finalizohet largpercuesi i Gadimes_1
KEDS pastron mbi 600 kilometra rrjet ne tere Kosoven_1
KEDS pastron mbi 600 kilometra rrjet ne tere Kosoven_2
KEDS pastron mbi 600 kilometra rrjet ne tere Kosoven_3
Largpercuesi i ri ne Fushe te Pejes_3
Largpercuesi i ri ne Fushe te Pejes_2
Largpercuesi i ri ne Fushe te Pejes_1
Ne pune_15
Ne pune_14
Ne pune_13
Ne pune_12
Ne pune_11
Ne pune_10
Ne pune_9
Ne pune_8
Ne pune_7
Ne pune_6
Ne pune_5
Ne pune_4
Ne pune_3
Ne pune _2
Ne pune _1
Lexim i njehsoreve me pajisje te dores_1
Lexim i njehsoreve me pajisje te dores_2
Aktivitetet e rregullta te mirembajtjes ne nenstacionet 10/0.4kV_3
Aktivitetet e rregullta te mirembajtjes ne nenstacionet 10/0.4kV_2
Aktivitetet e rregullta te mirembajtjes ne nenstacionet 10/0.4kV_1
Pune te mirebajtjes në Distriktin e Prizrenit_zevendesim i shtylles_3
Pune te mirebajtjes në Distriktin e Prizrenit_zevendesim i shtylles_2
Pune te mirebajtjes në Distriktin e Prizrenit_zevendesim i shtylles_1
Linja e re per QKUK_2
Linja e re per QKUK_1
Linja e re per QKUK_3
Leshimi ne pune i trafostacionit TS 10(20)/0.4 kV Kodra e Trimave 7_Prishtine_3
Leshimi ne pune i trafostacionit TS 10(20)/0.4 kV Kodra e Trimave 7_Prishtine_1
Leshimi ne pune i trafostacionit TS 10(20)/0.4 kV Kodra e Trimave 7_Prishtine_2
Veternik_Kycja e dy daljeve ne NS Prishtina 7_5
Veternik_Kycja e dy daljeve ne NS Prishtina 7_4
Veternik_Kycja e dy daljeve ne NS Prishtina 7_3
Veternik_Kycja e dy daljeve ne NS Prishtina 7_2
Veternik_Kycja e dy daljeve ne NS Prishtina 7_1
Montimi i njehsoreve ne shtylla_fshati Bojan-Ferizaj_4
Montimi i njehsoreve ne shtylla_fshati Bojan-Ferizaj_3
Montimi i njehsoreve ne shtylla_fshati Bojan-Ferizaj-2
Montimi i njehsoreve ne shtylla_fshati Bojan-Ferizaj_1
Xerxe_ Instalimi i ormaneve ne shtylla_3
Xerxe_ Instalimi i ormaneve ne shtylla_2
Prizren _zevendesimi i 630 kVA me 1000kVA_1
Xerxe_ Instalimi i ormaneve ne shtylla_1
Riparimi i prishjes se kabllit 10 kV ne Prishtine_1
Riparimi i prishjes se kabllit 10 kV ne Prishtine_3
ND Podujeve-Nderrimi i TS Hertice (rritje e fuqise 630 – 1000 kVA)_3
ND Podujeve-Nderrimi i TS Hertice (rritje e fuqise 630 – 1000 kVA)_2
ND Podujeve-Nderrimi i TS Hertice (rritje e fuqise 630 – 1000 kVA)_1
ND Rahovec zevendesimi i 630 kVA me 1000kVA_3
ND Rahovec zevendesimi i 630 kVA me 1000kVA_2
ND Rahovec zevendesimi i 630 kVA me 1000kVA_1
Revizion i trafostacionit-shtim vaji
Rikonstruktim i rrjetit te tensionit te ulet
Distrikti i Gjakoves: montim-demontim shtylle
D. Gjakove -Shkarkimi i TS 630kVA dhe zevendesimi i tij me trafo me fuqi 1000kVA_3
D.Gjakove:Shkarkimi i TS 630kVA dhe zevendesimi i tij me trafo me fuqi 1000kVA_2
D.Gjakove:Shkarkimi i TS 630kVA dhe zevendesimi i tij me trafo me fuqi 1000kVA_1
Perforcim percuesi
Realizimi i projektit te nderrimit te transformatoreve
Zhvendosja e njehsoreve
Nderrim i shtyllave
Nderrimi i njehsoreve
Montimi i njehsoreve
Demontim-montim shtylle_Gjilan
Nderrimi i shtyllave _Malisheve
Zevendesimi i shtyllave_Dragash
Gjendja e rrjetit para dhe pas nderrimit te shtyllave
Nderrimi i transformatorit te fuqise 630kVA ne 1000 kVA_Prishtine
KEDS shperndau 420 dhuratat per femijet ne Fushe Kosove e Qyshk_5
KEDS shperndau 420 dhuratat per femijet ne Fushe Kosove e Qyshk_8
KEDS shperndau 420 dhuratat per femijet ne Fushe Kosove e Qyshk_7
KEDS shperndau 420 dhuratat per femijet ne Fushe Kosove e Qyshk_6
KEDS shperndau 420 dhuratat per femijet ne Fushe Kosove e Qyshk_5
KEDS shperndau 420 dhuratat per femijet ne Fushe Kosove e Qyshk_4
KEDS shperndau 420 dhuratat per femijet ne Fushe Kosove e Qyshk_3
KEDS shperndau 420 dhuratat per femijet ne Fushe Kosove e Qyshk_2
KEDS shperndau 420 dhuratat per femijet ne Fushe Kosove e Qyshk_1
KEDS pjesemarres ne Panairin e Punes
U leshua në pune centrali i pare me panele solare
Diplomoi gjenerata e dyte e Akademise se KEDS-it_7
Diplomoi gjenerata e dyte e Akademise se KEDS-it_6
Diplomoi gjenerata e dyte e Akademise se KEDS-it_5
Diplomoi gjenerata e dyte e Akademise se KEDS-it_4
Diplomoi gjenerata e dyte e Akademise se KEDS-it_3
Diplomoi gjenerata e dyte e Akademise se KEDS-it_2
Diplomoi gjenerata e dyte e Akademise se KEDS-it_1
KEDS Akademia avancohet me pervoja te reja ne Turqi_2
KEDS Akademia avancohet me pervoja te reja ne Turqi_1
KEDS, KESCO dhe Policia e Kosoves kane nenshkruar memorandum mirekuptimi
Suksesi i KEDS Akademise prezantohet në EUCEN, ne Stamboll_1
Akademia e KEDS - shembull per shkollat evropiane
Fillon zyrtarisht edicioni i dyte i Akademise se KEDS_9
Fillon zyrtarisht edicioni i dyte i Akademise se KEDS_8
Fillon zyrtarisht edicioni i dyte i Akademise se KEDS_7
Fillon zyrtarisht edicioni i dyte i Akademise se KEDS_6
Fillon zyrtarisht edicioni i dyte i Akademise se KEDS_5
Fillon zyrtarisht edicioni i dyte i Akademise se KEDS_4
Fillon zyrtarisht edicioni i dyte i Akademise se KEDS_3
Fillon zyrtarisht edicioni i dyte i Akademise se KEDS_2
Fillon zyrtarisht edicioni i dyte i Akademise se KEDS_1
Ceremonia Stevie Awards_8
Ceremonia Stevie Awards_10
Ceremonia Stevie Awards_9
Ceremonia Stevie Awards_6
Ceremonia Stevie Awards_5
Ceremonia Stevie Awards_4
Ceremonia Stevie Awards_3
Ceremonia Stevie Awards_2
Ceremonia Stevie Awards_1
Vizita ne njerin nga laboratoret e elektroteknikes ne Universitetin Bogazici
Vizita ne mbare kompanine, njohja me proceset e punes dhe sistemin e menaxhimit te kualitetit
Vizita ne kompanine per sherbim me konsumatore
Vizita ne Universitetin Bogazici
Stafi i KEDS Academise pranoi dhurata nga Drejtori i Pergjithshem i kompanise Calik Yedas
Prof. Ruhi Kaykayoglu duke ligjeruar para grupit te KEDS Akademi ne Universitetin Bogazici
Pritja nga z. Mesut Serhat Dinc, Zevendesdrejtor i Pergjithshem ne LIMAK ENERGY, themelues i programit KEDS Academy
Prezantimi nga Drejtori i Operimeve ne Yedas, perdorimi i teknologjive te reja dhe permiresimet e procesit te punes nga koha e privatizimit
Prezantimi i rendesise se Programit te KEDS Akademi nga Drejtori i Pergjithshem z. Nuretin Turkoglu
Prezantim ne kompanine Calik Yedas, sistemet qe perdoren, te arriturat dhe synimet e kompanise (SAP)
Investimi ne zhvillimin e gjeneratave te reja- njeri nga prioritet e kompanise Calik Yedas
Me z. Nuretin Turkoglu, Drejtor i Pergjithshem i Calik Yedas, ne Samsun
Duke vizituar pajisjet elektroenergjetike ne Bursa
Drejtor i Pergjithshem i Calik Yedas, prezanton standardet qe zbatohen nga kjo kompani (Certifikimi sipas EFQM)
Vizita ne muzeun Kemail Ataturk
Akademia e KEDS fiton kater çmimet me prestigjioze ndërkombetare_2
Akademia e KEDS fiton kater çmimet me prestigjioze ndërkombetare_1
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_12
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_11
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_10
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_9
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_8
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_7
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_6
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_5
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_4
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_3
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_2
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_1
Takimi i trajnerit kryesor te Kombetares turke, z. Fatih Terim, me studentet e KEDS Academise_1
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_10
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_9
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_8
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_7
Takimi i trajnerit kryesor te Kombetares turke, z. Fatih Terim, me z. Mesut Serhat Dinc
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_6
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_5
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_4
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_3
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_2
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_1
KEDS merr pjese ne forumin per energji ne Tirane_3
KEDS merr pjese ne forumin per energji ne Tirane_2
KEDS merr pjese ne forumin per energji ne Tirane_1
KEDS rrit bashkepunimin me komuna_3
KEDS rrit bashkepunimin me komuna_2
KEDS rrit bashkepunimin me komuna_1
Nenshkruhet marrëveshja KEDS-Posta e Kosovës per mundesine e pageses se rrymes ne poste_3
Nenshkruhet marrëveshja KEDS-Posta e Kosovës per mundesine e pageses se rrymes ne poste_2
Nenshkruhet marrëveshja KEDS-Posta e Kosovës per mundesine e pageses se rrymes ne poste_1
Akademia e KEDS fillon punen zyrtarisht _3
Akademia e KEDS fillon punen zyrtarisht
Akademia e KEDS fillon punen zyrtarisht _1
KEDS pajiset me vetura te reja_3
KEDS opremljen novim vozilima_2
KEDS pajiset me vetura te reja_1
KEDS bleu mbi 1000 çanta nga grate e komunitetit RAE_3
Punetoret e KEDS i pergjigjen thirrjes per dhurimin e gjakut_6
Punetoret e KEDS i pergjigjen thirrjes per dhurimin e gjakut_5
Punetoret e KEDS i pergjigjen thirrjes per dhurimin e gjakut_4
Punetoret e KEDS i pergjigjen thirrjes per dhurimin e gjakut_3
Punetoret e KEDS i pergjigjen thirrjes per dhurimin e gjakut_2
Punetoret e KEDS i pergjigjen thirrjes per dhurimin e gjakut_1
KEDS bleu mbi 1000 çanta nga grate e komunitetit RAE_4
KEDS bleu mbi 1000 çanta nga grate e komunitetit RAE_2
KEDS bleu mbi 1000 çanta nga grate e komunitetit RAE_1
Nga nje ndeshje e futbollit
Turneu i futbollit ne KEDS
KEDS i gezoi femijet e Krushes _1
KEDS i gezoi femijet e Krushes _2
KEDS i gezoi femijet e Krushes _3
KEDS i gezoi femijet e Krushes _4
KEDS obradovao decu iz Krushe _5
KEDS i gezoi femijet e Krushes _6
KEDS i gezoi femijet e Krushes _7
KEDS i gezoi femijet e Krushes _8
Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika e Privatësisë