DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 156/07-2021
Emërtimi i tenderit: Projektet për përforcim të rrjetit të distribucionit 2021 – pjesa e dytë
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER PARAKUALIFIKIM
Lloji i kontratës: 3-Punë
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 19.08.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 30.08.2021 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 27.08.2021
Ankesat te dorezohen deri me: 24.08.2021
Tërheqja e Tenderit: 26.08.2021
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës