DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 113/04 -2021 Rev01
Emërtimi i tenderit: Furnizim me CBAS (Continuous Breach Attack Simulation)
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER PARAKUALIFIKIM
Lloji i kontratës: 1-Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 03.06.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 14.06.2021 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 10.06.2021
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit: 10.06.2021
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës